Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 55

Јеһованын мәләји Һизгијјәни горујур

Јеһованын мәләји Һизгијјәни горујур

Ашшур империјасы онгәбиләли Исраил падшаһлығыны зәбт едиб. Инди исә Ашшур падшаһы Синахериб икигәбиләли Јәһуда падшаһлығыны әлә кечирмәк истәјир. О, Јәһуда шәһәрләрини бир-бир ишғал етмәјә башлајыр. Синахерибин әсас мәгсәди Јерусәлими зәбт етмәкдир. Лакин о билмир ки, Јерусәлими мүдафиә едән Јеһовадыр.

Јәһуда падшаһы Һизгијјә Синахерибә чохлу хәраҹ верир ки, Јерусәлимә һүҹум етмәсин. Синахериб хәраҹы ҝөтүрсә дә, Јерусәлимә һүҹум етмәк фикриндән дашынмыр. Ашшурлулар јахынлашдыгҹа шәһәр ҹамаатынын ҹанына даһа да горху дүшүр. Буну ҝөрән Һизгијјә онлара дејир: «Горхмајын. Ашшурлулар ҝүҹлү олсалар да, бизим архамызда Аллаһымыз Јеһова дуруб».

Синахериб елчисини, рәбсагы Јерусәлим ҹамаатына һәдә-горху ҝәлмәјә ҝөндәрир. Рәбсаг шәһәрин чөлүндә дуруб гышгырыр: «Јеһова сизә көмәк етмәјәҹәк. Һизгијјәнин јаланларына ујмајын. Һеч бир аллаһ индијә гәдәр халгыны бизим әлимиздән гуртара билмәјиб».

Һизгијјә Јеһоваја јалварыр ки, она чыхыш јолу ҝөстәрсин. Јеһова онун дуасына белә ҹаваб верир: «Рәбсагын сөзләриндән горхмајын. Синахериб Јерусәлими ишғал едә билмәјәҹәк». Сонра Синахериб Һизгијјәјә ард-арда мәктублар ҝөндәрир. Мәктубларда јазылыр: «Дәрһал тәслим ол. Јеһова сизи хилас едә билмәјәҹәк». Һизгијјә дуа едир: «Нә олар, Јеһова, бизи хилас ет. Гој һамы билсин ки, бир тәк Сән һәгиги Аллаһсан». Јеһова она дејир: «Ашшур падшаһы Јерусәлимә ҝирмәјәҹәк. Мән шәһәри горујаҹағам».

Синахериб әминдир ки, тезликлә Јерусәлими ишғал едәҹәк. Анҹаг бир ҝеҹә Јеһова мәләјини дөјүшчүләрин дүшәрҝәсинә ҝөндәрир. Мәләк бир ҝеҹәдә 185 000 дөјүшчүнү гырыр! Падшаһ Синахериб ҝүҹлү  дөјүшчүләрини итирир. Онун өлкәсинә гајытмагдан башга әлаҹы галмыр. О мәғлуб олур. Јеһова, сөз вердији кими, Һизгијјәни вә Јерусәлими горујур. Әҝәр һәмин вахт сән дә Јерусәлимдә олсајдын, Јеһоваја ҝүвәнәрдин?

«Јеһованын мәләји Ондан горханларын әтрафында дүшәрҝә гурур, онлары хилас едир» (Зәбур 34:7)