Вәфтиз оландан сонра мүгәддәс руһ Исаны сәһраја апарыр. О, 40 ҝүн һеч нә јемир. Чох аҹ олур. Сонра Шејтан Исаны сынамаға ҝәлир. О дејир: «Әҝәр сән Аллаһын оғлусанса, де ки, бу дашлар чөрәјә дөнсүн». Анҹаг Иса Мәсиһ Шејтана Аллаһын Кәламы илә ҹаваб верир: «Јазылыб: “Инсан јалныз чөрәклә јашамамалыдыр, Јеһованын дедији һәр бир сөз илә јашамалыдыр”».

Сонра Шејтан Исаја тәклиф едир: «Әҝәр сән Аллаһын Оғлусанса, өзүнү мәбәдин үстүндән ашағы ат, ахы јазылыб ки, Аллаһ мәләкләрини ҝөндәрәҹәк ки, сәни тутсунлар». Анҹаг Иса јенә дә Аллаһын Кәламы илә ҹаваб верир: «Јазылыб ки, Аллаһын Јеһованы сынаға чәкмә».

Сонра Шејтан Исаја јердәки бүтүн падшаһлыглары, онларын шан-шөһрәтини ҝөстәриб дејир: «Әҝәр бир дәфә мәнә баш әјсән, бүтүн падшаһлыглары вә онларын шан-шөһрәтини сәнә верәҹәјәм». Анҹаг Иса Мәсиһ ҹаваб верир: «Рәдд ол, Шејтан! Јазылыб ки, јалныз Јеһоваја сәҹдә гылмаг лазымдыр».

Бундан сонра Шејтан Исадан узаглашыр. Мәләкләр ҝәлиб она јемәк верирләр. Даһа сонра Иса Мәсиһ Падшаһлыг һагда хош хәбәри тәблиғ едир. О, елә бу иш үчүн јерә ҝөндәрилмишди. Ҹамаат Исанын өјрәтдикләрини хошлајыр вә Иса һара ҝедир онун ардынҹа ҝедирләр.

«О [Шејтан] өз тәбиәтинә хас олараг јалан данышыр, чүнки о, јаланчыдыр вә јаланын атасыдыр» (Јәһја 8:44)