Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 2

Аллаһ илк киши илә гадыны јарадыр

Аллаһ илк киши илә гадыны јарадыр

Јеһова Аллаһ јердә бир бағ салыр вә бағын адыны Әдән гојур. Бу бағда чохлу ҝүлләр, ағаҹлар, һејванлар вар. Сонра Аллаһ торпагдан илк инсан олан Адәми јарадыр вә бурнуна нәфәс үфүрүр. Билирсән, сонра нә олур? Адәм јашамаға башлајыр! Јеһова Адәми бағын ортасына гојур вә она тапшырыр ки, һејванлара ад версин.

Јеһова Адәмә ваҹиб тапшырыг верир. О, Адәмә дејир: «Бағдакы бүтүн ағаҹларын мејвәсиндән үрәјин истәјән гәдәр јејә биләрсән, анҹаг бир ағаҹын мејвәсиндән јемә. Әҝәр бу мејвәдән јесән, өләҹәксән».

Сонра Јеһова Аллаһ дејир: «Адәмә көмәкчи јарадаҹағам». Јеһова Адәми дәрин јухуја верир вә онун габырғасындан бирини ҝөтүрүб Адәм үчүн арвад јарадыр. Онун ады Һәвва олур. Адәм вә Һәвва јер үзүндәки илк аилә олур. Адәм арвадыны ҝөрәндә  һансы һиссләри кечирир? О, чох севинир вә дејир ки, «ҝөр Јеһова мәним габырғамдан нә јаратды! О, мәнә бәнзәјир».

Јеһова Адәмлә Һәвваја тапшырыр ки, дүнјаја ушаглар ҝәтириб јер үзүнү долдурсунлар. Аллаһ истәјир ки, онлар јер үзүнү Әдән бағы кими ҝөзәлләшдирсинләр. Амма тәәссүф ки, белә олмур. Нөвбәти һекајәдә бу һагда даһа чох өјрәнәҹәјик.

«Јарадан башланғыҹдан онлары киши вә гадын олараг јарадыб» (Мәтта 19:4)