Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 80

Иса Мәсиһ он ики һәварисини сечир

Иса Мәсиһ он ики һәварисини сечир

Иса Мәсиһ бир ил јарым тәблиғ едәндән сонра ваҹиб гәрар вермәли олур. Кимләри өзүнә әмәкдаш сечсин? Мәсиһи јығынҹағыны идарә етмәләри үчүн кимләрә тәлим кечсин? Бу мәсәләләрлә бағлы гәрар вермәк үчүн Исанын Јеһованын көмәјинә еһтијаҹы олур. Буна ҝөрә дә о, тәк галмаг үчүн даға ҝедир, бүтүн ҝеҹәни дуа едир. Сәһәр Иса бәзи шаҝирдләрини јанына чағырыр вә 12 һәварисини сечир. Онларын адлары јадындадыр? 12 һәваринин ады беләдир: Бутрус, Андреас, Јагуб, Јәһја, Филип, Бартолмај, Томас, Алфајын оғлу Јагуб, Тадај, Шимон вә Јәһуда Искәрјут.

Андреас, Бутрус, Филип, Јагуб

Бу он ики һәвари Иса илә бирликдә сәјаһәт едир. Иса Мәсиһ онлары өјрәдәндән сонра тәблиғ етмәјә ҝөндәрир. Јеһова онлара ҹинләри говмаг вә хәстәләри сағалтмаг ҝүҹү верир.

Јәһја, Мәтта, Бартолмај, Томас

Иса Мәсиһ он ики һәварисини достлары адландырыр вә онлара етибар едир. Фәрисиләр фикирләширләр ки, һәвариләр тәһсилсиз, авам адамлардыр. Анҹаг Иса тәблиғлә бағлы һәр шеји онлара өјрәтмишди. Һәвариләри Исанын һәјатынын ән ваҹиб анларында, өләнә гәдәр дә,  дириләндән сонра да онун јанында идиләр. Иса Мәсиһ кими, он ики һәваринин әксәријјәти дә Ҹәлиләдәндир. Онлардан бәзиләри евлидир.

Алфајын оғлу Јагуб, Јәһуда Искәрјут, Тадај, Шимон

Һәвариләр гејри-камил олдугларындан, сәһвләри дә олур. Бәзән онлар дүшүнмәдән данышырлар, сәһв гәрарлар верирләр. Бәзән сәбирсиз олурлар. Онлар һәтта кимин даһа үстүн олмасы илә бағлы мүбаһисә етмишдиләр. Буна бахмајараг онлар јахшы инсанлардыр, Јеһованы севирләр. Иса ҝөјә галхандан сонра мәсиһи јығынҹағынын әсасыны онлар тәшкил едәҹәкләр.

«Мән сизә дост дејирәм, чүнки Атамдан ешитдијим һәр шеји сизә билдирдим» (Јәһја 15:15)