Јушијјә сәккиз јашында Јәһуда падшаһы олур. Һәмин әрәфәләрдә халг сеһрбазлыгла мәшғул олуб, бүтләрә ситајиш едирди. 16 јашы оланда Јушијјә Јеһоваја дүзҝүн шәкилдә ибадәт етмәји өјрәнир. 20 јашына чатанда өлкәдәки бүтүн бүтләри, гурбанҝаһлары дағыдыр, 26 јашында исә мәбәди тәмир етдирир.

Баш каһин Хилгијјә мәбәддә Јеһованын Гануну јазылмыш тумар тапыр. Чох јәгин ки, тумары Муса пејғәмбәр јазыб. Падшаһын катиби Шафан тумары Јушијјәјә апарыр вә Гануну уҹадан охујур. Јушијјә бунлары ешидәндә баша дүшүр ки, халг узун илләрдир Јеһоваја итаәт етмир. О, Хилгијјәјә дејир: «Јеһова бизә чох гәзәбләниб. Ҝедин вә Онунла данышын. Јеһова нә етмәли олдуғумузу бизә дејәҹәк». Јеһова Һүлда пејғәмбәр васитәсилә дејир: «Јәһуда халгы мәни тәрк едиб. Онлары ҹәзаландыраҹағам. Анҹаг Јушијјәнин дөврүндә јох, чүнки о, Мәним өнүмдә өзүнү ашағы тутду».

Јушијјә бу хәбәри ешидәндә мәбәдә ҝедир, халгы да мәбәдә чағырыр. Сонра о, Јеһованын ганунларыны халгын гаршысында уҹадан охујур. Јушијјә вә халг сөз верир ки, бүтүн үрәкләри илә Јеһоваја табе олаҹаглар.

Јәһуда халгы узун илләрдир ки, Пасха бајрамыны гејд етмирди. Анҹаг Јушијјә Пасха бајрамы илә бағлы гануну охујанда халга  дејир: «Биз Јеһова үчүн Пасха бајрамыны кечирәҹәјик». Сонра Јушијјә чохлу гурбанлар ҝәтирир вә мәбәддә хор тәшкил едир. Бунунла да халг Пасха бајрамыны, сонра исә једди ҝүн давам едән Мајасыз чөрәк бајрамыны гејд едир. Бу Пасха бајрамы Ишмуилин дөврүндә гејд едилән Пасхаја бәнзәмир. Јушијјә, доғрудан да, Јеһованын ганунларыны севир. Сән дә Јеһова һагда өјрәнмәкдән севинҹ дујурсан?

«Сөзүн аддымларыма чыраг, јолларыма ишыгдыр» (Зәбур 119:105)