Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 31

Јушә вә ҝибјонлулар

Јушә вә ҝибјонлулар

Кәнан дијарындакы диҝәр халглар Әриһанын башына ҝәләнләрдән хәбәр тутур. Онларын падшаһлары гәрара ҝәлирләр ки, исраиллиләрә һүҹум етсинләр. Анҹаг ҝибјонлулар фәнд ишләдирләр. Онлар сүзүлмүш палтарда Јушәнин јанына ҝәлиб дејирләр: «Биз чох узагдан ҝәлмишик. Јеһова һагда вә Онун Мисирин, Муабын башына ҝәтирдикләри һагда ешитмишик. Сөз верин ки, бизә һүҹум етмәјәҹәксиниз, биз дә сизин гулунуз оларыг».

Јушә бу адамлара инаныб, сөз верир ки, онлара һүҹум етмәјәҹәк. Үч ҝүндән сонра о хәбәр тутур ки, һәмин адамлар узагдан ҝәлмәјибләр. Онлар Кәнанда јашајырлар. Јушә ҝибјонлулардан сорушур: «Нијә мәни алдатдыныз?» Онлар ҹаваб верирләр: «Сиздән горхурдуг! Билирдик ки, Аллаһыныз Јеһова сизин үчүн дөјүшүр. Нә олар, бизи өлдүрмәјин». Јушә сөзүнүн үстүндә дурур вә онлары сағ бурахыр.

Чох кечмәмиш беш Кәнан падшаһы вә онларын гошунлары ҝибјонлулара һәдә-горху ҝәлир. Јушә вә гошуну онлары  хилас етмәк үчүн бүтүн ҝеҹәни јол ҝедирләр. Дөјүш сәһәрин ала-гаранлығында башлајыр. Кәнаниләр әтрафа дағылыр. Онларын ҝетдији јерләрә Јеһова долу јағдырыр. Сонра Јушә Јеһовадан хаһиш едир ки, ҝүнәш батмасын. Бәс нәјә ҝөрә Јушә индијә кими белә бир һадисәнин баш вермәдијини билдији һалда Јеһовадан буну хаһиш едир? Чүнки Јушә Јеһоваја ҝүвәнирди! Исраиллиләр Кәнан падшаһларыны вә онларын ордуларыны мәғлуб етмәјинҹә ҝүнәш батмыр.

«Гој “бәли”низ бәли олсун, “хејр” сөзүнүз хејр олсун. Бундан артығы Шәрирдәндир» (Мәтта 5:37)