Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 38

Јеһова Шимшона ҝүҹ верир

Јеһова Шимшона ҝүҹ верир

Исраиллиләрин чоху јенә дә бүтләрә ситајиш етмәјә башлајыр. Буна ҝөрә дә Јеһова филиштлиләрә изин верир ки, онларын торпагларында ағалыг етсинләр. Лакин исраиллиләрин арасында Јеһованы севән инсанлар да вар. Онлардан бири Мәнуһдур. Мәнуһун ушағы јохдур. Бир ҝүн Јеһова мәләјини Мәнуһун арвадынын јанына ҝөндәрир. Мәләк она дејир: «Сәнин оғлун олаҹаг. О, исраиллиләри филиштлиләрин әлиндән гуртараҹаг. Бу өвлад нәзири олаҹаг». Һеч билирсән кимләрә нәзири дејирләр? Јеһованын хүсуси хидмәтчиләринә. Нәзириләр сачларыны кәсмәмәли идиләр.

Мәнуһун оғлу оланда адыны Шимшон гојур. О, бөјүјүб боја-баша чатанда Јеһова ону чох ҝүҹлү едир. Шимшон јалын әллә шир өлдүрүр. Бир дәфә Шимшон тәкбашына 30 филиштлини өлдүрүр. Буна ҝөрә филиштлиләрин ондан зәһләси ҝедир вә ону өлдүрмәјин јолларыны ахтарырлар. Бир ахшам Шимшон Гәззәдә јатанда филиштлиләр ҝәлиб шәһәр дарвазасынын јанында ҝөзләјирләр ки, сәһәр ачыланда ону өлдүрсүнләр. Ҝеҹәјарысы Шимшон јухудан галхыб шәһәр дарвазасына ҝедир вә ону јериндән чыхарыр. О, дарвазаны чијнинә алыб Һәбрун дағына галдырыр!

Сонра филиштлиләр Шимшонун севҝилиси Дилаләнин јанына ҝедиб, она дејирләр: «Шимшонун ҝүҹүнүн сиррини тапсан, сәнә минләрлә ҝүмүш верәҹәјик». Биз ону тутуб, зиндана салмаг истәјирик. Дилалә пулу чох севдијиндән онларла разылашыр. Әввәл-әввәл Шимшон сиррини демәк истәмир, анҹаг Дилалә онун баш-бејнини апарыб, ахырда сиррини өјрәнир. Шимшон дејир: «Нәзири олдуғум үчүн сачым һеч вахт кәсилмәјиб. Әҝәр сачым кәсилсә, ҝүҹүмү итирәҹәјәм». Шимшон Дилаләјә сиррини демәклә бөјүк сәһв едир.

Дилалә ҹәлд филиштлиләрә дејир: «Мән онун сиррини өјрәндим!» Дилалә елә едир ки, Шимшон дизинин үстүндә јухуја ҝедир, сонра о, адам чағырыб Шимшонун сачыны кәсдирир. Даһа сонра Дилалә  гышгырыр: «Шимшон, филиштлиләр бурададыр!» Шимшон јухудан ојананда ҝөрүр ки, артыг ҝүҹсүздүр. Филиштлиләр ону тутуб, ҝөзүнү кор едир вә зиндана салырлар.

Бир ҝүн минләрлә филиштли аллаһлары Дагонун мәбәдиндә топлашыб гышгырырлар: «Аллаһымыз Шимшону бизә тәслим етди! Шимшону бура ҝәтирин! Ҝәлин онунла әјләнәк». Онлар Шимшону ики сүтунун арасында дајандырырлар вә ону лаға гојурлар. Шимшон сәсләнир: «Еј Јеһова, нә олар, мәнә бу дәфәлик гүввәт вер». Артыг Шимшонун сачы узанмышды. О, вар ҝүҹү илә сүтунлары итәләјир. Бина дағылыр вә Шимшон да дахил олмагла, орадакыларын һамысы өлүр.

«Мәнә гүввәт верәнин сајәсиндә һәр шејә ҝүҹүм чатыр» (Филиппилиләрә 4:13)