Арамда евләриндән узагда јашајан исраилли балаҹа гыз јашајырды. Арам ордусу ону аиләсиндән ајры салыб. Инди о, Неман адлы орду башчысынын арвадынын гуллугчусудур. Әтрафында һеч ким Јеһоваја ибадәт етмәсә дә, бу балаҹа гыз Јеһоваја ибадәт едир.

Неман хејли вахтдыр ағыр дәри хәстәлијиндән әзијјәт чәкир. Балаҹа гыз она көмәк етмәк истәјир. О, Неманын арвадына дејир: «Мән бир нәфәр таныјырам, о, әринизи јахшылашдыра биләр. Исраилдә Әлјәсә адлы Јеһованын пејғәмбәри вар. О, әринизи сағалда биләр».

Неманын арвады балаҹа гызын дедикләрини әринә чатдырыр. Неман сағалмаг үчүн һәр шеј етмәјә һазырдыр, буна ҝөрә дә о, Исраилә, Әлјәсәнин евинә ҝедир. Неман ҝөзләјир ки, Әлјәсә ону һөрмәтли бир инсан кими гаршылајаҹаг. Амма Әлјәсә Неманы өзү гаршыламыр. Онун габағына гуллугчусуну ҝөндәрир.  Гуллугчу Әлјәсәнин адындан она бу сөзләри чатдырыр: «Ҝедиб Иордан чајында једди дәфә јујун. Онда сағалаҹагсан».

Неман чох дилхор олур. О дејир: «Елә билирдим, пејғәмбәр Аллаһыны чағырараг, әлини үстүмә чәкәрәк мәни сағалдаҹаг. О исә дејир ки, ҝедим Исраилдәки чајда јујунум. Суријада бундан да јахшы чајлар вар. Елә ҝедиб өз чајларымызда јујунарам да!» Неман әсәбиләшәрәк орадан ҝедир.

Гуллугчулары Немана ҝениш дүшүнмәјә көмәк едирләр. Онлар дејирләр: «Сағалмаг үчүн нә лазымдыр еләмәзсән? Пејғәмбәр сәнә чәтин бир шеј демир ки! Нә вар ки бурада!» Неман онларын сөзүнә гулаг асыр. О, Иордан чајына ҝедиб једди дәфә суја ҝирир. Једдинҹи дәфә суја ҝириб чыхандан сонра тамамилә сағалыр. Неман чох севинир. О, Әлјәсәјә тәшәккүр етмәк үчүн онун јанына ҝедир. Она дејир: «Инди билдим ки, Јеһовадан башга Аллаһ јохдур». Сәнҹә, исраилли гыз Неманын сағалыб гајытдығыны ҝөрәндә һансы һиссләри кечирир?

«Ушагларын вә көрпәләрин дили илә һәмд сәсләндирдин» (Мәтта 21:16)