Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 43

Давудун ҝүнаһы

Давудун ҝүнаһы

Талутун вәфатындан сонра Давуд тахта чыхыр. Падшаһ оланда онун 30 јашы вар иди. Падшаһ оландан бир нечә ил сонра бир ахшам о, сарајын дамындан ҝөзәл бир гадын ҝөрүр. Давуд өјрәнир ки, бу гадынын ады Бадсәбадыр. О, Урјај адлы дөјүшчүнүн арвадыдыр. Давуд Бадсәбаны сарајына ҝәтиздирир вә онунла әхлагсызлыг едир. Бадсәба һамилә галыр. Давуд етдији һәрәкәти ҝизләтмәјә чалышыр. О, орду башчысына дејир ки, Урјајы дөјүшүн гызмар нөгтәсинә ҝөндәрсин вә дөјүшчүләр онун јанындан чәкилсинләр ки, дүшмәнләр ону вуруб өлдүрсүнләр. Урјајын өлүмүндән сонра Давуд Бадсәба илә евләнир.

Јеһова Аллаһ онун бүтүн бу пис һәрәкәтләрини ҝөрүр. Бәс О нә едир? Натан пејғәмбәри Давудун јанына ҝөндәрир. Натан пејғәмбәр дејир: «Варлы бир адамын чохлу сүрүсү олур, касыб адамын исә чох севдији балаҹа бир гузусу. Бир ҝүн варлы адам јазыг касыбын бирҹә гузусуну әлиндән алыр». Буну ешидән Давуд әсәбиләшиб дејир: «Варлы адам өлмәлидир!» Бу заман Натан Давуда дејир: «Һәмин варлы адам сәнсән!» Давуд чох пәришан олур. О, Натана дејир: «Јеһоваја гаршы ҝүнаһ етмишәм». Бу ҝүнаһ Давуда вә аиләсинә дәрд ҝәтирир. Јеһова Давуду ҹәзаландырыр, амма өлдүрмүр, чүнки Давуд сәһвини бојнуна алыр.

Давуд Јеһова үчүн мәбәд тикмәк истәјир, анҹаг Јеһова бу иш үчүн Давудун оғлу Сүлејманы сечир. Давуд Сүлејман үчүн  һазырлыглар ҝөрмәјә башлајыр вә дејир: «Јеһованын мәбәди әзәмәтли олмалыдыр. Анҹаг Сүлејман һәлә ҹавандыр, она ҝөрә дә мән онун үчүн һазырлыг ҝөрәҹәјәм». Давуд тикинти иши үчүн чохлу пул ианә едир. О, ишчиләр тутур. Гызыл, ҝүмүш топлајыр, Сур вә Сидондан сидр ағаҹлары ҝәтиздирир. Өлүмүнә јахын Давуд Сүлејмана мәбәдин лајиһәсини верир. О дејир: «Јеһова мәнә тапшырды ки, бунлары сәнин үчүн јазым. Јеһова сәнә көмәк олаҹаг. Горхма. Мөһкәм ол вә ишә башла».

«Ҝүнаһларыны өрт-басдыр едән хејир тапмаз, ҝүнаһыны бојнуна алыб ондан әл чәкәнә рәһм едиләр» (Мәсәлләр 28:13)