Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Вәфтиз инсанын суја батырылыб чыхарылмасыдыр *. Бу, Иса Мәсиһин нәјә ҝөрә чајда вәфтиз олундуғуну ајдын ҝөстәрир (Мәтта 3:13, 16). Һәмчинин Мүгәддәс Китабда ады чәкилән һәбәшистанлы мәмур «су һөвзәсинә» чатанда вәфтиз олунмаг истәмишди (Һәвариләрин ишләри 8:36—40).

Вәфтизин мәнасы

Мүгәддәс Китабда вәфтиз дәфнә бәнзәдилир (Ромалылара 6:4; Колослулара 2:12). Суда вәфтиз олунмаг инсанын өлмәсини, јәни кечмиш һәјатыны архада гојмасыны вә өзүнү Аллаһа һәср едәрәк бир мәсиһи кими јени һәјата башламасыны билдирир. Вәфтиз вә она апаран аддымлар инсанын Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығына иман ҝәтирәрәк тәмиз виҹдан газанмасы үчүн Аллаһын тәдбиридир (1 Бутрус 3:21). Буна ҝөрә дә Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә баша салырды ки, онлар вәфтиз олунмалыдыр (Мәтта 28:19, 20).

Су илә вәфтиз олунмаг ҝүнаһлары јујур?

Хејр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јалныз Иса Мәсиһин төкүлән ганына иман етмәклә ҝүнаһларымыз тәмизләнә биләр (Ромалылара 5:8, 9; 1 Јәһја 1:7). Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығынын фајдасыны ҝөрмәк үчүн инсан ҝәрәк она иман етсин, һәјат тәрзини дәјишиб Иса Мәсиһин өјрәтдикләринә ујғун јашасын вә вәфтиз олунсун (Һәвариләрин ишләри 2:38; 3:19).

Хач сујуна салынма нәдир?

«Хач сујуна салынма» ифадәси Мүгәддәс Китабда јохдур. Бу ифадә килсәдә көрпәни “вәфтиз” етмәји (үзәринә су чиләмәји вә ја башына су төкмәји) вә она ад гојмағы билдирир.

Мүгәддәс Китабда көрпәнин вәфтиз олунмалы олдуғу дејилир?

Хејр. Инсан јалныз ағлы кәсән јашда вә «Аллаһын Падшаһлығы... барәсиндә» мүждәјә иман едәндә вәфтиз олуна биләр (Һәвариләрин ишләри 8:12). Вәфтиз олунмаг үчүн ҝәрәк инсан әввәлҹә Аллаһын Сөзүнү ешитсин, ону гәбул етсин вә ону иҹра етсин. Бунлары исә көрпә едә билмәз (Һәвариләрин ишләри 2:22, 38, 41).

Бундан әлавә, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһын ҝөзүндә Она ибадәт едән мәсиһи ата-ананын өвладлары мүгәддәс вә пакдыр (1 Коринфлиләрә 7:14). Әҝәр көрпәнин вәфтизи гәбул олунсајды, онларын мүгәддәслијинин мәсулијјәти валидејнләринин үзәриндә олмазды *.

Мәсиһи вәфтизи илә бағлы јанлыш фикирләр

Сәһв. Инсанын үстүнә су чиләмәк вә ја төкмәк тамамилә суја батырылмасы илә ејнидир.

Доғру. Мүгәддәс Китабда вәфтиз тамамилә суја батырылмағы нәзәрдә тутур. Мисал үчүн, һәвари Филип һәбәшистанлыны вәфтиз едәндә онлар бунун үчүн суја ҝириб-чыхдылар (Һәвариләрин ишләри 8:36—39) *.

Сәһв. Мүгәддәс Китабда киминсә ев әһлинин вәфтиз олунмасындан бәһс едиләндә көрпәләр дә ев әһлинә аид едилир. Мисал үчүн, Филиппидәки дустагхана ҝөзәтчиси һагда орада дејилир: «Өзү дә, бүтүн ев әһли дә дәрһал вәфтиз олунду» (Һәвариләрин ишләри 16:31—34).

Доғру. Дустагхана ҝөзәтчиси һагда олан һадисәдә «Јеһованын сөзүнү» баша дүшәнләр вәфтиз олундулар вә буна ҝөрә чох севиндиләр (Һәвариләрин ишләри 16:32, 34). Бу факт ҝөстәрир ки, дустагхана ҝөзәтчисинин вәфтиз олунан ев әһлинин арасында көрпәләр јох иди, чүнки көрпәләр Јеһованын сөзүнү баша дүшә билмәзләр.

Сәһв. Сәмави Падшаһлығын ушаглара мәхсус олдуғуну демәклә Иса Мәсиһ көрпәләрин вәфтизини нәзәрдә тутурду (Мәтта 19:13—15; Марк 10:13—16).

Доғру. Иса Мәсиһ бу сөзләри дејәндә вәфтиз барәдә данышмырды. О, бу сөзләри дејәркән ону нәзәрдә тутурду ки, Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәк үчүн ушаг кими тәвазөкар вә өјрәнмәјә һазыр олмаг лазымдыр.

^ абз. 3 «Вәфтиз» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү «батырмаг» мәнасыны верир («Әһди-Ҹәдидин илаһијјат лүғәти», I ҹилд, сәһифә 529).

^ абз. 12 «Бејнәлхалг стандарт Мүгәддәс Китаб енсиклопедијасы»на әсасән, «Әһди-Ҹәдидин һеч бир јериндә көрпәнин вәфтизи һагда јазылмајыб». Орада һәмчинин гејд олунур ки, бу тәлим «јанлыш вә шиширдилмиш шәкилдә вәфтизин мәнасыны тәһриф едир», белә ки ҝуја вәфтиз өзлүјүндә ҝүнаһы јумаға гадирдир (I ҹилд, сәһифә 416, 417).

^ абз. 15 «Јени католик енсиклопедијасы»нда «Вәфтиз (Мүгәддәс Китабда)» башлығы алтында гејд едилир: «Килсәләрин јени јарандығы дөврләрдә бу ајин суја батырылараг иҹра едилирди» (II ҹилд, сәһифә 59).