Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 72

Јенијетмә Иса

Јенијетмә Иса

Јусиф вә Мәрјәм ушаглары илә бирҝә Насирәдә јашајыр. Јусиф дүлҝәрлик едиб аиләсини доландырыр. О, һәмчинин аиләсинә Јеһова вә Онун ганунлары һагда өјрәдир. Јусиф һәмишә аиләси илә бирҝә синагога ибадәт етмәјә ҝедир. Онлар һәр ил Пасха бајрамыны гејд етмәк үчүн Јерусәлимә ҝедирләр.

Исанын 12 јашы оланда онун аиләси, һәмишәки кими, Јерусәлимә узун сәфәрә јола дүшүр. Шәһәр Пасха бајрамыны кечирмәјә ҝәлмиш инсанларла долу олур. Бајрам гуртарандан сонра Јусиф вә Мәрјәм ҝери, Насирәјә јола дүшүрләр. Онлар фикирләширләр ки, Иса Насирәјә гајыдан ҹамаатын ичиндәдир. Амма гоһумлары арасында ону ахтарыб тапа билмирләр.

Онлар Исаны тапмаг үчүн Јерусәлимә гајытмалы олурлар. Јусифлә Мәрјәм үч ҝүн Исаны ахтарырлар. Ахырда ону мәбәддә тапырлар. Һәмин вахт Иса мәбәддә мүәллимләрин арасында отуруб диггәтлә онлара гулаг асыр вә мараглы суаллар верир. Мүәллимләр о гәдәр  тәәҹҹүбләнирләр ки, Исаја суал вермәјә башлајырлар. Онлар Исанын вердији ҹаваблара һејран галырлар. Мүәллимләр ҝөрүрләр ки, Иса Јеһованын ганунларыны баша дүшүр.

Јусиф вә Мәрјәм Исаја ҝөрә чох нараһат олмушдулар. Онлар Исаны тапанда Мәрјәм дејир: «Бала, һәр јердә сәни ахтармышыг! Һарада идин?» Иса ҹаваб верир: «Билмирсиниз ки, мән бурада, Атамын евиндә олмалыјам?»

Иса валидејнләри илә Насирәјә евләринә гајыдыр. Бир мүддәт сонра Јусиф Исаја дүлҝәрлији өјрәдир. Сәнҹә, Иса неҹә јенијетмә иди? О, бөјүдүкҹә даһа да мүдриклик газаныр вә һәм инсанларын, һәм дә Аллаһын ҝөзүндә уҹалыр.

«Еј Аллаһым, истәјини јеринә јетирмәкдән һәзз алырам, ганунун гәлбимдәдир» (Зәбур 40:8)