Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 63

Дивардакы јазы

Дивардакы јазы

Бир мүддәтдән сонра Бабилин падшаһы Бәлшәззар олур. Бир ахшам о, өлкәнин минләрлә сајылыб-сечилән адамларыны гонаг чағырыр. О, гуллугчуларына әмр верир ки, Навуходоносорун Јеһованын мәбәдиндән ҝәтирдији гызыл ҹамлары она ҝәтирсинләр. Бәлшәззар вә гонаглар һәмин ҹамлардан шәраб ичиб, аллаһларына нәғмә охујурлар. Гәфилдән диварда инсан әли пејда олур вә сирли сөзләр јазмаға башлајыр.

Бәлшәззар бәрк горхур. О, сеһрбазлары чағырыр вә онлара сөз верир ки, «ким бу јазыны охујуб јоза билсә, Бабилдә үчүнҹү адам олаҹаг». Онлар јазыны јозмаға чалышырлар, амма һеч бири дивардакы сөзләрин мәнасыны изаһ едә билмир. Буну өјрәнән мәликә отаға ҝириб дејир: «Дәнјал адлы бир адам вар. Бу ҹүр шејләри Навуходоносора о јозарды. О, бу сөзләри дә јоза биләр».

Дәнјал падшаһын һүзуруна ҝәлир. Бәлшәззар она дејир: «Бу сөзләри охујуб изаһ едә билсән, сәнә гызыл бојунбағы верәҹәјәм вә сән Бабилдә үчүнҹү адам олаҹагсан». Дәнјал падшаһа ҹаваб верир: «Мәнә һәдијјә лазым дејил, амма мән сәнә сөзләрин мәнасыны ачарам. Атан Навуходоносор чох гүрурлу инсан иди. Она ҝөрә дә Јеһова ону алчалтды. Сән исә бунлары билә-билә Јеһоваја гаршы һөрмәтсизлик етдин, мәбәддән ҝәтирилән гызыл габларда шәраб ичдин. Буна ҝөрә дә Аллаһ диварда бу сөзләри јазды: Мене, Мене, Теҝел, Парсин. Бу сөзләрин мәнасы одур ки, мадалылар вә фарслар Бабили әлә кечирәҹәк вә сәнин һакимијјәтинә сон гојулаҹаг».

Илк бахышдан елә ҝөрүнүрдү ки, Бабили һеч ким әлә кечирә билмәз. Чүнки бу шәһәр мөһкәм диварларла вә дәрин чај илә мүһафизә олунурду. Анҹаг елә һәмин  ҝеҹә мадалылар вә фарслар ора һүҹум едир. Фарс падшаһы Куруш чајын сәмтини дәјишир ки, дөјүшчүләр шәһәрин дарвазасына доғру ирәлиләјә билсинләр. Онлар дарвазаја чатанда ҝөрүрләр ки, дарваза ачыгдыр! Орду ичәри сохулараг шәһәри зәбт едир вә падшаһы өлдүрүр. Бундан сонра Бабилдә Куруш һөкмранлыг едир.

Һеч бир ил кечмәмиш Куруш бәјан едир: «Јеһова мәнә деди ки, Онун Јерусәлимдәки мәбәдини јенидән тиким. Онун халгындан ким көмәк етмәк истәјирсә, Јерусәлимә гајыда биләр». Беләликлә, Јеһованын сөз вердији кими Јерусәлимин мәһвиндән 70 ил сонра јәһудиләрин чоху ҝери гајыдыр. Куруш Навуходоносорун вахтилә мәбәддән ҝөтүрдүјү гызыл-ҝүмүш габ-гаҹаглары вә диҝәр әшјалары ҝери ҝөндәрир. Ҝөрдүн, Јеһова Курушдан истифадә едәрәк Өз халгына неҹә көмәк етди?

«Јыхылды! Бөјүк Бабил јыхылды! О, ҹинләрин мәскәнинә... чеврилди!» (Вәһј 18:2)