Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 96

Иса Мәсиһ Шаулу һәвари сечир

Иса Мәсиһ Шаулу һәвари сечир

Шаул Тарсда доғулуб. О, Рома вәтәндашыдыр. Шаул гануншүнасдыр, јәһуди ганунларыны јахшы билир. О, мәсиһиләрә нифрәт едир. Шаул мәсиһи кишиләри, гадынлары евләриндән чыхарыр, онлары зиндана атыр. Һәтта гәзәбли адамлар Исанын шаҝирди Стефаны дашлајыб өлдүрәндә Шаул кәнарда дуруб тамаша едирди.

Анҹаг Шаул тәкҹә Јерусәлимдәки мәсиһиләри һәбс етмәклә кифајәтләнмир. О, баш каһиндән хаһиш едир ки, Дәмәшгдәки мәсиһиләри тутмаг үчүн ону ораја ҝөндәрсин. Шаул шәһәрә чатана јахын гәфилдән онун әтрафыны парлаг ишыг бүрүјүр вә о, јерә јыхылыр. Шаул бир сәс ешидир: «Шаул, нијә мәни тәгиб едирсән?» Шаул сорушур: «Сән кимсән?» Сәс ҹаваб верир: «Мән Исајам. Дәмәшгә ҝет, орада нә етмәли олдуғуну биләҹәксән». Елә о андаҹа Шаул кор олур. Ону кимсә әлиндән тутуб шәһәрә ҝәтирмәли олур.

Дәмәшгдә Һәнәнја адлы иманлы бир мәсиһи олур. Иса ҝөрүнтүдә она дејир: «Дүз адланан күчәдә јашајан Јәһуданын евинә ҝет вә Шаул адлы адамы тап». Һәнәнја дејир: «Аға, мән о адамы јахшы таныјырам! О, сәнин шаҝирдләрини зиндана салыр!» Анҹаг Иса ҹаваб верир: «Онун јанына ҝет. Мән ону башга халглара хош хәбәри тәблиғ етмәк үчүн сечмишәм».

Беләҹә, Һәнәнја Шаулу тапыб она дејир: «Шаул, гардаш, Ағамыз Иса мәни ҝөндәрди ки, сәнин ҝөзләрини ачым». Елә о андаҹа Шаулун ҝөзләри ачылыр. О, Иса һагда өјрәнир вә онун давамчысы олур. Шаул артыг вәфтиз олунмуш мәсиһи кими, диҝәр мәсиһиләрлә бирҝә синагогларда тәблиғ едир. Тәсәввүр едирсән, јәһудиләр Шаулун ҹамаата Иса һагда өјрәтдијини ешидәндә неҹә  тәәҹҹүбләнирләр? Онлар дејирләр: «Бу адам Исанын шаҝирдләрини зиндана атан һәмин адам дејил?»

Үч ил әрзиндә Шаул Дәмәшгдә јашајан инсанлара тәблиғ едир. Јәһудиләрин ондан зәһләси ҝедир. Онлар Шаулу өлдүрмәји планлашдырырлар. Анҹаг гардашлар онларын нијјәтиндән хәбәр тутуб Шаула гачмаға көмәк едирләр. Гардашлар Шаулу бир сәбәтә гојуб шәһәрин диварындакы пәнҹәрәдән ашағы ендирирләр.

Шаул Јерусәлимә ҝәлиб гардашлара гошулмаға чалышыр. Анҹаг онлар Шаулдан горхурлар. Сонра Барнәба адлы хејирхаһ бир шаҝирд Шаулу һәвариләрин јанына ҝәтирир вә онлары әмин едир ки, Шаул, һәгигәтән дә, дәјишиб. Шаул Јерусәлимдәки јығынҹагла бәрабәр ҹәсарәтлә хош хәбәри тәблиғ едир. Сонрадан о, Булус кими таныныр.

«Мәсиһ Иса бу дүнјаја ҝүнаһлы адамлары хилас етмәк үчүн ҝәлди. О, ҝүнаһ саһибләриндән ән бетәри дә мәнәм» (1 Тимутијә 1:15)