Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БӨЛМӘ 23

Хош хәбәр јајылыр

Хош хәбәр јајылыр

Булус гуру вә дәниз јолу илә тәблиғ сәјаһәтинә чыхыр

МӘСИҺИ олдугдан сонра Булус Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри сәјлә бәјан едирди. Лакин бир вахтлар мәсиһиләри тәгиб едән шәхс инди өзү шиддәтли тәгибләрлә үзләширди. Јорулмаг билмәјән бу һәвари бир нечә дәфә сәјаһәтә чыхыб Аллаһын бәшәријјәтә даир илк нијјәтини һәјата кечирәҹәк Падшаһлыг һаггында хош хәбәри јајмаг үчүн узун мәсафәләри гәт етмишди.

Илк тәблиғ сәјаһәти заманы Булус Листрада анаданҝәлмә шикәст олан бир адамы сағалтды. Издиһам Булусун вә онун јол јолдашы Барнәбанын аллаһ олдуғуну уҹадан бәјан етмәјә башлады. Булусла Барнәба ҝүҹ-бәла илә ҹамааты онлара гурбан ҝәтирмәкдән сахладылар. Анҹаг дүшмәнләрин тәсири алтына дүшәрәк бир гәдәр сонра һәмин издиһам Булусу өлдүјүнү зәнн едәнәдәк дашлады. Амма Булус сағ галды вә бир гәдәр вахт сонра шаҝирдләри руһландырыҹы сөзләрлә мөһкәмләндирмәк үчүн һәмин шәһәрә гајытды.

Јәһудиләрдән олан бәзи мәсиһиләр гејри-јәһуди һәмиманлыларынын Мусанын Ганунунун бәзи тәләбләринә риајәт етмәли олдугларыны иддиа едирдиләр. Булус мәсәләни һәвариләрә вә ағсаггаллара данышмаг үчүн Јерусәлимә ҝетди. Мүгәддәс Јазылары диггәтлә арашдырдыгдан сонра вә Аллаһын мүгәддәс руһунун рәһбәрлији илә һәмин кишиләр јығынҹаглара мәктуб јазыб онлары бүтпәрәстликдән, гандан, ганы ахыдылмамыш әт јемәкдән вә әхлагсызлыгдан гачынмағы нәсиһәт етдиләр. Бу әмрләр «зәрури» шејләр иди, лакин онлара әмәл етмәк Мусанын Ганунуна риајәт етмәји тәләб етмирди (Һәвариләрин ишләри 15:28, 29).

Икинҹи тәблиғ сәјаһәти заманы Булус мүасир Јунаныстанын әразисиндә јерләшән Веријаја баш чәкмишди. Бурада јашајан јәһудиләр онун тәлимләринин доғрулуғуну јохламаг үчүн һәр ҝүн Мүгәддәс Јазылары арашдырараг кәламы шөвглә гәбул едирдиләр. Баш галдыран тәгибләр уҹбатындан Булус јенә дә шәһәри тәрк етмәли олду. Бу дәфә о, Афинаја үз тутду. Афинанын бир груп савадлы инсанлары гаршысында Булус нәзакәт, дәрракә вә бәлағәт нүмунәси олан тәсирли нитглә чыхыш етди.

Үчүнҹү тәблиғ сәјаһәтиндән сонра Булус Јерусәлимә ҝетди. О, бурадакы мәбәдә ҝирәндә бәзи јәһудиләр ону өлдүрмәк истәјәрәк гарышыглыг салдылар. Ромалы әсҝәрләр вәзијјәтә мүдахилә етдиләр вә Булусу сорғу-суала чәкдиләр. Бир гәдәр сонра Булус Рома вәтәндашы олмасындан истифадә едәрәк, өзүнү Рома валиси Феликсин гаршысында мүдафиә етди. Јәһудиләр она гаршы галдырдыглары иттиһамлары һеч нә илә әсасландыра билмирдиләр. Диҝәр Рома валиси Фестин ону јәһудиләрин әлинә вермәмәси үчүн Булус деди: «Мән Сезарын мәһкәмәсини тәләб едирәм!» Фест ҹаваб верди: «Сезарын мәһкәмәсини тәләб едирсән, Сезарын јанына да ҝедәҹәксән» (Һәвариләрин ишләри 25:11, 12).

Булусу мәһкәмә гаршысында дурмасы үчүн ҝәми илә Италијаја јолладылар. Ҝәми гәзаја уғрадығындан о, бүтүн гышы Малта адасында кечирмәли олду. Сонда Ромаја ҝәлиб чыхды вә кирәләдији евдә ики ил галды. Мүһафизәчиләрин нәзарәти алтында олмасына бахмајараг, һәмишә сәјли олан бу һәвари она баш чәкән һәр кәсә Аллаһын Падшаһлығы һагда тәблиғ етмәјә давам едирди.

Һәвариләрин ишләри 11:2228:31 ајәләринә әсасланыб.