Иса Мәсиһ халга ҝөјләрдәки Падшаһлыг һагда өјрәдир. О, һәмчинин онлара Аллаһын адынын мүгәддәс тутулмасы, Падшаһлығынын ҝәлмәси вә јер үзүндә Аллаһын ирадәсинин јеринә јетмәси барәдә дуа етмәји өјрәдир. Валидејнләр, ушағыныза бу дуанын мәнасыны изаһ един. Иса Мәсиһ Шејтанын онун сәдагәтини сындырмасына јол вермир. Иса пејғәмбәр өзүнә һәвариләр сечир вә онлар Падшаһлығын әсасыны тәшкил едирләр. Иса Мәсиһин һәгиги ибадәт үчүн неҹә гәтијјәт ҝөстәрдијини вурғула. О, башгаларына көмәк етмәк истәдији үчүн хәстәләри сағалдыр, аҹлары дојурур вә һәтта өлүләри дирилдир. Бүтүн бу мөҹүзәләрлә о, Падшаһлығын ҝәләҹәкдә инсанлар үчүн нәләр едәҹәјини ҝөстәрир.