Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 40

Давуд вә Ҹалут

Давуд вә Ҹалут

Јеһова Аллаһ Ишмуил пејғәмбәрә дејир: «Јәссәнин евинә ҝет. Исраилин нөвбәти падшаһы онун оғулларындан бири олаҹаг». Буна ҝөрә дә Ишмуил Јәссәнин евинә ҝедир. О, Јәссәнин бөјүк оғлуну ҝөрәндә фикирләшир: «Исраилин падшаһы елә бу ҝәнҹдир». Анҹаг Јеһова Аллаһ Ишмуилә билдирир ки, ону падшаһ сечмәјиб. Јеһова она сөјләјир: «Мән инсанын хариҹи ҝөрүнүшүнә јох, үрәјинә бахырам».

Јәссә диҝәр алты оғлуну да Ишмуилин јанына ҝәтирир. Анҹаг Ишмуил дејир: «Јеһова онларын һеч бирини сечмәјиб. Башга оғлун вар?» Јәссә ҹаваб верир: «Бир дә кичик оғлум вар. Ады Давуддур. О, чөлдә гојун отарыр». Давуд ҝәләндә Јеһова Ишмуилә дејир: «Бу одур!» Ишмуил Давудун башына јағ чәкиб, ону Исраилин нөвбәти падшаһы тәјин едир.

Бир мүддәт сонра исраиллиләр филиштлиләрлә дөјүшүрләр. Филиштлиләрин арасында Ҹалут адлы нәһәнҝ дөјүшчү олур. Ҹалут һәр ҝүн исраиллиләри лаға гојур. О гышгырыр: «Мәнимлә дөјүшмәк үчүн гаршыма адам чыхарын. О, мәни мәғлуб етсә, биз сизин гулунуз олаҹағыг, јох әҝәр мән ону мәғлуб етсәм, сиз бизим гулумуз олаҹагсыныз».

Давуд ордуда хидмәт едән гардашларына јемәк ҝәтирмәк үчүн Исраил гошунунун дүшәрҝәсинә ҝәлир. О, Ҹалутун сөзләрини ешидиб дејир: «Мән онунла дөјүшәҹәјәм!» Талут падшаһ исә она дејир: «Сән һәлә чох  балаҹасан». Давуд ҹаваб верир: «Јеһова мәнә көмәк едәҹәк».

Талут зиреһләрини Давуда ҝејиндирмәјә чалышыр, анҹаг Давуд дејир: «Мән бу зиреһләрлә дөјүшә билмәрәм». Давуд сапандыны ҝөтүрүб, чаја енир. О, беш һамар даш сечиб, кисәсинә гојур. Сонра Давуд Ҹалутун үстүнә гачыр. Ҹалут гышгырыр: «Ҝәл, балаҹа. Мән сәни ҝөјүн гушларына вә вәһши һејванлара јем едәҹәјәм». Давуд бу сөзләрдән горхмур. О да гышгырараг ҹаваб верир: «Сән мәним үстүмә гылынҹла, низә илә ҝәлирсән, анҹаг мән сәнин үстүнә Јеһованын ады илә ҝәлирәм. Сән бизә гаршы јох, Аллаһа гаршы дөјүшүрсән. Бурадакы һәр кәс ҝөрәҹәк ки, Јеһова гылынҹдан, низәдән чох ҝүҹлүдүр. О, һамынызы бизә тәслим едәҹәк».

Давуд сапандына даш гојуб, вар ҝүҹү илә фырладараг атыр. Јеһованын көмәклији илә даш Ҹалутун алнынын ортасына дәјир. Беләҹә, о јерә сәрилиб өлүр. Филиштлиләр гачыб ҹанларыны гуртарырлар. Сән дә, Давуд кими, Јеһоваја ҝүвәнирсән?

«Бу, инсан үчүн мүмкүн дејил, Аллаһ үчүнсә мүмкүн олмајан шеј јохдур» (Марк 10:27)