Гураглыг вахты Јеһова Илјаса дејир: «Сарфата ҝет. Бир дул гадын сәнә јемәк верәҹәк». Шәһәр дарвазасында Илјас бир касыб дул гадынын одун јығдығыны ҝөрүр. О, гадындан бир габ су истәјир. Гадын су ҝәтирмәјә ҝедәндә Илјас ону чағырыб дејир: «Зәһмәт олмаса, мәнә бир тикә чөрәк ҝәтир». Анҹаг гадын дејир: «Сәнә чөрәк верә билмәрәм. Јалныз өзүмә вә оғлума чөрәк биширәҹәк гәдәр ун вә јағ вар». Илјас она дејир: «Нараһат олма. Јеһова сөз верир ки, әҝәр мәнә бир аз чөрәк һазырласан, јағыш јағана гәдәр сәнин унун вә јағын гуртармајаҹаг».

Дул гадын евә ҝедиб Јеһованын пејғәмбәри үчүн чөрәк һазырлајыр. Јеһова сөз вердији кими, гураглыг вахты гадын вә оғлу аҹ галмыр. Онларын күпләриндән ун вә јағ әскик олмур.

Бир мүддәт сонра пис бир һадисә баш верир. Дул гадынын оғлу хәстәләниб өлүр. О, јалварыб Илјас пејғәмбәрдән көмәк истәјир. Илјас ушағы гуҹағына ҝөтүрүб евин јухары мәртәбәсиндәки отаға  апарыр. О, ушағы чарпајыја узадыб дуа едир: «Јеһова, нә олар бу ушағы дирилт». Билирсән, нәјә ҝөрә Јеһованын бу мөҹүзәси һејрәт доғурур? Чүнки билдијимизә ҝөрә, о вахта гәдәр һеч ким дирилдилмәмишди. Үстәлик, дул гадынла оғлу исраилли дејилди.

Анҹаг ушаг дирилиб нәфәс алмаға башлајыр! Илјас гадына дејир: «Бах! Оғлун сағдыр». Гадын чох севинир. О, Илјаса дејир: «Сән, һәгигәтән дә, Аллаһ адамысан. Мән буна әминәм, чүнки сән јалныз Јеһованын сөзүнү чатдырырсан».

«Гузғунлара бахын: онлар нә әкир, нә бичир, нә зирзәмиләри вар, нә анбарлары. Буна бахмајараг, Аллаһ онлары једиздирир. Сиз исә гушлардан гат-гат гијмәтлисиниз!» (Лука 12:24)