Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 29

Јеһова Јушәни сечир

Јеһова Јушәни сечир

Муса пејғәмбәр узун илләр Исраил халгына башчылыг едир. Өлүмгабағы Јеһова она дејир: «Исраиллиләри Вәд едилмиш дијара сән апармајаҹагсан. Анҹаг Мән ораны сәнә ҝөстәрәҹәјәм». Муса Јеһовадан хаһиш едир ки, халга башчылыг етмәк үчүн башчы сечсин. Јеһова Муса пејғәмбәрә дејир: «Ҝет Јушәјә де ки, ону башчы сечмишәм».

Муса халга тезликлә өләҹәјини хәбәр верир вә онлара дејир ки, халгы Вәд едилмиш дијара апармасы үчүн Јеһова Јушәни сечиб. Сонра Муса Јушәјә дејир: «Горхма. Јеһова сәнә көмәк едәҹәк». Бу һадисәдән гыса мүддәт сонра Муса Нәба дағынын башына чыхыр. Орада Јеһова Ибраһимә, Исһага вә Јагуба вәд вердији дијары Мусаја ҝөстәрир. Муса 120 јашында өлүр.

Јеһова Јушәјә дејир: «Иордан чајыны кечиб, Кәнан торпағына ҝет. Мусаја көмәк етдијим кими, сәнә дә көмәк едәҹәјәм. Ганунларымы һәр ҝүн оху. Горхма. Ҹәсур ол. Сәнә әмр етдијим һәр шеји ет».

 Јушә Әриһа шәһәринә ики кәшфијјатчы ҝөндәрир. Орада нә баш вердији һагда нөвбәти һекајәдә даһа чох өјрәнәҹәјик. Онлар ҝери гајыданда дејирләр ки, Кәнан дијарына ҝетмәк үчүн әлверишли вахтдыр. Сәһәриси ҝүн Јушә халга чадырлары јығмағы тапшырыр. Сонра Иордан чајыны кечмәк үчүн Шәһадәт сандығыны дашыјан каһинләри габагда ҝөндәрир. Һәмин вахт чај ҝур ахыр. Анҹаг каһинләр ајагларыны суја гојан кими чај дајаныр вә узагда јығын һалында дурур! Каһинләр чајын ортасында дајаныр вә халг чајын о тајына кечир. Сәнҹә, бу мөҹүзә Гырмызы дәниздәки мөҹүзәни хатырлатмыр?

Нәһајәт, узун илләрдән сонра исраиллиләр Вәд едилмиш дијара ҝәлиб чатыр. Онлар бурада евләр, шәһәрләр тикир, әкин саһәләри јарадыр, үзүм бағлары, мејвә бағлары салырлар. Бу дијар сүд вә бал ахан дијар кими таныныр.

«Јеһова даим бәләдчин олаҹаг, гураг торпагда да сәни дојураҹаг» (Әшија 58:11)