Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 101

Булусу Ромаја ҝөндәрирләр

Булусу Ромаја ҝөндәрирләр

Булусун үчүнҹү тәблиғ сәјаһәти Јерусәлимдә баша чатыр. О, орада һәбс олунур вә зиндана атылыр. Ҝеҹә ҝөрдүјү ҝөрүнтүдә Иса Мәсиһ она дејир: «Сән Ромаја ҝедиб орада тәблиғ едәҹәксән». Булусу Јерусәлимдән Гејсәријјәјә апарырлар. О, орада ики ил һәбсдә олур. Булус вали Фестин гаршысында мәһкәмәдә оланда дејир: «Мән Ромада Сезарын мәһкәмәсини тәләб едирәм». Фест дејир: «Сезарын мәһкәмәсини тәләб едирсән, Сезарын јанына да ҝедәҹәксән». Булусу ҝәми илә Ромаја ҝөндәрирләр. Ики мәсиһи гардаш, Лука вә Аристарх да онунла бирҝә ҝедир.

Дәниздә онлар туфана дүшүрләр. Туфан бир нечә ҝүн давам едир. Һамы дүшүнүр ки, өләҹәкләр. Анҹаг Булус дејир: «Ҹамаат, мәләк мәнә јухуда деди: “Горхма, Булус. Сән Ромаја ҝедиб чыхаҹагсан. Ҝәмидәкиләрин дә һамысы сәнинлә бир јердә сағ галаҹаг”. Ҹәсарәтли олун! Биз өлмәјәҹәјик».

Фыртына 14 ҝүн динмәк билмир. Нәһајәт, саһил ҝөрүнүр. Бура Малта адасыдыр. Саһилә јахын су дајаз олдуғундан ҝәми јериндә илишиб галыр вә далғаларын зәрбәсиндән парчалара бөлүнүр. Анҹаг ҝәмидәки 276 адамын һамысы сағ-саламат гуруја чыхыр. Бәзиләри үзәрәк, бәзиләри исә ҝәминин гырыгларындан јапышараг саһилә чыхырлар. Малтанын сакинләри онларын гајғысына галыр вә исинмәләри үчүн тонгал галајыр.

Үч ајдан сонра әсҝәрләр Булусу башга бир ҝәми илә Ромаја апарырлар. Булус Ромаја чатанда гардашлар ону гаршыламаға ҝәлирләр. Онлары ҝөрәндә Булус Јеһоваја шүкр едир вә ҹәсарәтләнир. Булус дустаг олса да, она иҹазә верирләр ки, әсҝәрләрин нәзарәти алтында кирајә ҝөтүрүлмүш евдә галсын. О, ики ил орада галыр. Ҹамаат Булусу ҝөрмәјә ҝәлир. Булус ону ҝөрмәјә ҝәләнләрә Аллаһын Падшаһлығы һагда тәблиғ едир вә Иса Мәсиһ һагда өјрәдир. Булус һәмчинин, Кичик Асија вә Јәһудијјәдәки јығынҹаглара мәктублар јазыр. Јеһова, һәгигәтән дә, Булусдан хош хәбәри диҝәр милләтләрә чатдырмаг үчүн истифадә едир.

«Өзүмүзү һәр ҹәһәтдән Аллаһын хидмәтчиләри кими ҝөстәририк: чохлу сынаглара дөзмәкдә, әзаб-әзијјәтдә, еһтијаҹ ичиндә оланда, чәтинликләрлә үзләшәндә» (2 Коринфлиләрә 6:4)