Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 17

Муса Јеһоваја ибадәт етмәји сечир

Муса Јеһоваја ибадәт етмәји сечир

Јагубун аиләси Мисирдә исраиллиләр кими таныныр. Јагуб вә Јусиф өләндән сонра башга бир фирон һакимијјәтә ҝәлир. Бу фирон горхур ки, исраиллиләр мисирлиләрдән даһа ҝүҹлү олар. Она ҝөрә дә исраиллиләри гул едир. Фирон онлары мәҹбур едир ки, кәрпиҹ дүзәлтсинләр. Онлары ағыр ишләрдә ишләдиб, әзијјәт верир. Анҹаг исраиллиләр ҝүнү-ҝүндән төрәјиб чохалырлар. Фирон бу вәзијјәтдән нараһат олур. Она ҝөрә дә әмр едир ки, исраиллиләрин јени доғулан оғлан ушаглары өлдүрүлсүн. Тәсәввүр едирсән, исраиллиләр неҹә горхур?

Јуһабид адлы исраилли гадынын ҝөзәл-ҝөјчәк оғлу олур. Јуһабид көрпәсини горумаг үчүн ону сәбәтә гојуб Нил чајына бурахыр. Көрпәнин баҹысы Мәрјәм јахынлыгдан чајын көрпәни һара апардығыны изләјир.

Фиронун гызы чајда чимәндә бу сәбәти тапыр. О, сәбәтин ичиндә ағлајан бир көрпә ҝөрүр. Гызын көрпәјә јазығы ҝәлир. Мәрјәм ондан  сорушур: «Ушаға бахмаг үчүн дајә истәјирсиниз?» Фиронун гызы разылыг верән кими Мәрјәм анасы Јуһабиди онун јанына ҝәтирир. Фиронун гызы Јуһабидә дејир: «Бу көрпәјә дајәлик ет. Һаггыны өдәјәҹәјәм».

Көрпә бөјүјәндә Јуһабид ону Фиронун гызына верир. Фиронун гызы ушағын адыны Муса гојур. О, Мусаны өз оғлу кими бөјүдүр. Муса шаһзадә кими бөјүјүр. О, истәдији һәр шејә саһиб олур. Анҹаг Муса һеч вахт Јеһованы унутмур. О билир ки, Јеһова мисирлиләрин јох, исраиллиләрин тәрәфиндәдир. Буна ҝөрә дә Јеһоваја ибадәт етмәји сечир.

40 јашы оланда Муса өз халгына көмәк етмәк гәрарына ҝәлир. Бир ҝүн о, мисирлинин исраилли гулу дөјдүјүнү ҝөрәндә мисирлини дөјүб өлдүрүр. Муса ҹәсәди гумла өртәрәк ҝизләдир. Фирон бу мәсәләдән хәбәр тутанда Мусаны өлдүрмәк истәјир. Анҹаг Муса Мәдјән торпағына гачыр. Јеһова Аллаһ орада Мусаја дајаг олур.

«Муса... иманы сајәсиндә фирон гызынын оғлу адланмагдан имтина етди... Аллаһын халгы илә бирликдә әзијјәтә гатлашмағы үстүн тутду» (Ибраниләрә 11:24, 25)