Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 18

Јанар кол

Јанар кол

Муса 40 илдир ки, Мәдјән торпағында јашајыр. О, орада евләнир, оғул-ушаг саһиби олур. Бир ҝүн Муса Сина дағында гојун отаранда һејрәтли бир шеј ҝөрүр. Тиканлы бир кол алов ичиндә олса да, јаныб күл олмур! Муса кола јахынлашанда колун ичиндән бир сәс она дејир: «Муса! Бура јахынлашма. Ајағындакы сәндәли чыхар, чүнки дурдуғун јер мүгәддәсдир». Муса илә данышан Јеһова Аллаһдыр. О, мәләк васитәси илә данышыр.

Муса горхуб үзүнү өртүр. Јеһова дејир: «Исраиллиләрин әзаб-әзијјәтини ҝөрүрәм. Мән онлары мисирлиләрин әлиндән гуртарыб ҝөзәл мәмләкәтә апараҹағам. Онлары Мисирдән сән чыхараҹагсан». Сәнҹә, Муса һәмин ан нәләр һисс едир?

Муса Јеһова Аллаһдан сорушур: «Бирдән сорушдулар ки, сәни ким ҝөндәриб, онда нә ҹаваб верим?» Аллаһ ҹаваб верир: «Онлара де ки, мәни сизин јаныныза Ибраһимин Аллаһы, Исһагын Аллаһы, Јагубун Аллаһы Јеһова ҝөндәриб». Сонра Муса дејир: «Бирдән мәнә гулаг асмадылар?» Онда Јеһова Мусаны архајын едир ки, она көмәк едәҹәк. О, Мусаја әлиндәки әсасыны јерә гојмағы бујурур. Муса әсаны јерә гојан кими әса илана чеврилир. Муса иланы гујруғундан тутанда о тәзәдән әса олур. Јеһова дејир: «Сән бу әламәтләри ҝөстәрәндә биләҹәкләр ки, сәни Мән ҝөндәрмишәм».

Муса Јеһоваја дејир: «Ахы мән јахшы даныша билмирәм». Јеһова да она сөз верир: «Нә дејәҹәјини сәнә билдирәҹәм. Гардашын Һаруну да сәнә көмәкчи гојаҹағам». Јеһованын онунла олдуғуну биләндә Муса арвадыны вә ушагларыны да ҝөтүрүб Мисирә гајыдыр.

«Нәдән вә ја неҹә данышаҹағыныз барәдә нараһат олмајын, чүнки һәмин ан нә демәк лазым олдуғуну биләҹәксиниз» (Мәтта 10:19)