Әзиз баҹы-гардашларымыз:

Јеһоваја ибадәт едән бизләр Аллаһын Кәламыны — Мүгәддәс Китабы севирик. Әминик ки, Мүгәддәс Китаб тарихи дәгигликлә јазылыб. О, бизә һәјатда дүзҝүн јол ҝөстәрир. Мүгәддәс Китаб васитәсилә Јеһованын бәшәријјәти нә гәдәр чох севдијиндән аҝаһ олуруг (Зәбур 119:105; Лука 1:3; 1 Јәһја 4:19). Биз Аллаһын Кәламындакы дәјәрли һәгигәтләри башгаларына өјрәтмәк истәји илә алышыб јанырыг. Буна ҝөрә дә бөјүк мәмнунијјәтлә «Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт» китабыны сизә тәгдим едирик. Истәјирик, бу китаб һагда сизә бир аз мәлумат верәк.

Бу нәшр әсасән ушаглар үчүн нәзәрдә тутулуб. Лакин Мүгәддәс Китаб һагда даһа чох өјрәнмәк истәјән бөјүкләрлә дә арашдырмаг олар. Мүгәддәс Китаб бүтүн инсанлар үчүн јазылыб вә о, бизә әсл хошбәхтлији тапмаға көмәк едә биләр. Она ҝөрә дә бу нәшр васитәсилә Мүгәддәс Китаба јенидән нәзәр салмаг һәр биримизә фајда ҝәтирәҹәк.

Аллаһын Кәламына әсасланан бу нәшрдә дүнјанын јарадылышындан башлајараг бәшәр аиләсинин тарихиндән бәһс едилир. Мүгәддәс Китабдакы мәлуматларын дәгиг вә садә шәкилдә чатдырылмасы, һәмчинин һадисәләрин мүмкүн гәдәр хроноложи ардыҹыллыгла тәгдим едилмәси үчүн чох сәј ҝөстәрилиб.

Бу нәшрдә Мүгәддәс Китабдакы һадисәләр садәҹә нәгл олунмур. Мәтн вә шәкилләр елә һазырланыб ки, Мүгәддәс Китабдакы һадисәләри ҹанландырмаг вә орадакы һиссләри тәсәввүр етмәк мүмкүн олсун.

Биз бу нәшр васитәсилә ҝөрәҹәјик ки, Мүгәддәс Китаб Јеһова Аллаһа ибадәт едән вә етмәјән инсанлардан бәһс едән китабдыр. Буну билмәк бизи тәшвиг едир ки, јахшылардан өрнәк, писләрдән исә ибрәт ҝөтүрәк (Ромалылара 15:4; 1 Коринфлиләрә 10:6). Китаб 14 һиссәдән ибарәтдир. Һәр һиссәнин әввәлиндә орадакы һекајәләрин иҹмалы јазылыб.

 Валидејнләр, бу китабдакы һекајәләри өвладынызла бирҝә охујуб, орадакы шәкилләри мүзакирә един. Сонра һекајәнин әсасландығы Мүгәддәс Китаб ајәләрини охуја биләрсиниз. Өвладыныза Мүгәддәс Китабдан охудуғу ајәләрин һекајә илә бағлылығыны ҝөрмәјә көмәк един. Тәкҹә ушагларла јох, бөјүкләрлә дә нәшри бу үсулла арашдыра биләрсиниз.

Үмид едирик ки, бу китаб ушаг вә ја бөјүк олмасындан асылы олмајараг, бүтүн сәмими гәлбли инсанлара Аллаһын Кәламыны өјрәнмәјә вә өјрәндикләрини һәјатларында тәтбиг етмәјә көмәк едәҹәк. Нәтиҹәдә, онлар да Јеһова Аллаһа Онун халгынын бир үзвү кими ибадәт едә биләҹәкләр.

Гардашларыныз,

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы