Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 22

Гырмызы дәниздә баш верән мөҹүзә

Гырмызы дәниздә баш верән мөҹүзә

Чох кечмәмиш фирон исраиллиләрин Мисирдән чыхдығыны ешидир. О, фикрини дәјишир. Фирон әсҝәрләринә әмр едир: «Бүтүн дөјүш арабалары һазыр олсун. Онларын архасынҹа дүшүрүк! Ҝәрәк онлары бурахмаздыг». Фирон вә адамлары исраиллиләри тәгиб едир.

Јеһова ҝүндүз булуд, ҝеҹә исә од дирәјиндән истифадә едәрәк Өз халгыны апарыр. О, халгы Гырмызы дәнизә ҝәтирир вә дејир ки, дәнизин јахынлығында дүшәрҝә салсынлар.

Бирдән исраиллиләр фирон вә ордусунун далларынҹа дүшдүјүнү ҝөрүрләр. Онлар чыхылмаз вәзијјәтә дүшүрләр. Бир тәрәфләриндә Гырмызы дәниз, о бири тәрәфләриндә исә Мисир ордусу. Онлар Муса пејғәмбәрә гышгырырлар: «Биз бурада өләҹәјик! Ҝәрәк бизи Мисирдән чыхармаздын». Амма Муса онлара дејир: «Горхмајын. Ҝөрүн Јеһова сизи неҹә хилас едәҹәк». Муса, доғрудан, Јеһоваја ҝүвәнирди?

Јеһова исраиллиләрә дејир ки, дүшәрҝәни јығсынлар. Һәмин ахшам Јеһова мисирлиләрлә исраиллиләр арасына булуд сүтуну гојур. Мисирлиләр тәрәф гаранлыг, исраиллиләр тәрәф исә ишыглы олур.

 Јеһова Аллаһ Мусаја дејир ки, әлини дәнизә узатсын. Сонра Јеһова бүтүн ҝеҹәни ҝүҹлү күләк әсдирир. Дәниз ики јерә бөлүнүр вә ортасындан јол ачылыр. Исраиллиләр су диварлары арасындан гуру јол илә ҝедир.

Фиронун гошуну һәмин гуру јолла милјонларла исраиллинин архасынҹа дүшүр. Сонра Јеһова Аллаһ мисирлиләрин арасына чахнашма салыр. Арабаларын тәкәрләри јериндән чыхыр. Әсҝәрләр гышгырырлар: «Ҝәлин бурадан ҝедәк! Јеһова онлар үчүн дөјүшүр».

Јеһова Мусаја дејир: «Әлини дәнизин үзәринә узат». Муса әлини узаданда дивар кими дуран сулар Мисир гошунун үстүнә гајыдыр. Фирон вә бүтүн гошуну өлүр. Онлардан һеч бири сағ галмыр.

Дәнизин о бири тәрәфиндә олан бөјүк издиһам Аллаһа нәғмә охујур: «Јеһованын шәнинә нәғмә дејирәм, зәфәр чалыб јүксәкләрә уҹалды. Аты да, атлыны да дәрјада батырды». Халг нәғмә охујур, гадынлар да рәгс едир, гавал чалырлар. Тамамилә азад олдуглары үчүн һамы чох севинир.

«Буна ҝөрә дә биз ҹәсарәтлә дејирик: “Јеһова дајағымдыр, әсла горхмарам. Инсан мәнә нә едә биләр?!”» (Ибраниләрә 13:6)