Сүлејман Исраил падшаһы оландан сонра Јеһова ондан сорушур: «Нә истәјирсән? Де, сәнә верим». Сүлејман ҹаваб верир: «Мән ҹаванам, нә едәҹәјими билмирәм. Мәнә һикмәт вер ки, халгы идарә едә билим». Јеһова да она дејир: «Мәндән һикмәт истәдијин үчүн сәни һәм дүнјанын ән һикмәтли инсаны, һәм дә вар-дөвләт саһиби едәҹәјәм. Әҝәр Мәнә итаәт етсән, өмрүн узун олаҹаг».

Сүлејман мәбәд тикмәјә башлајыр. О, әла нөв гызыл, ҝүмүш, ағаҹ вә дашлардан истифадә едир. Јүзләрлә киши, гадын мәбәддә ишләјир. Једди илдән сонра мәбәд Јеһоваја һәср едилмәк үчүн һазыр олур. Орада гурбанҝаһ дүзәлдилир, гурбанҝаһда гурбан ҝәтирирләр. Сүлејман гурбанҝаһын гаршысында диз чөкүб дуа едир: «Еј Јеһова, бу мәбәдин бөјүклүјү вә ҝөзәллији Сәнин еһтишамын гаршысында сөнүк галар. Бунунла белә, јалварырыг ибадәтимизи гәбул ет, дуаларымызы динлә». Јеһова мәбәд вә Сүлејманын дуасы һагда нә дүшүнүр? Сүлејман дуасыны битирән кими, ҝөјдән алов ҝәлиб гурбанҝаһдакы гурбаны јандырыр. Јеһова мәбәди гәбул едир. Исраиллиләр буну ҝөрәндә севинирләр.

Сүлејман падшаһ Исраилдә вә узаг дијарларда һикмәти илә таныныр. Инсанлар дәрдләринә чарә тапмасы үчүн Сүлејманын јанына ҝәлирләр. Һәтта Сәба мәликәси ону чәтин суалларла сынамаға ҝәлир. Мәликә Сүлејманын ҹавабларыны ешидәндә дејир: «Ҹамаат мәнә сәнин һаггында данышанда инанмырдым, анҹаг инди ҝөрүрәм ки, сән онларын дедикләриндән дә һикмәтлисән. Аллаһын Јеһова сәни хејир-бәрәкәтли етсин». Һәмин дөврдә Исраил халгы әмин-аманлыгда јашајыр. Анҹаг бир мүддәтдән сонра һәр шеј дәјишир.

«Бурада Сүлејмандан даһа һикмәтлиси дуруб» (Мәтта 12:42)