Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

III һиссә

III һиссә

Мүгәддәс Китабда Дашгындан сонра Јеһоваја ибадәт едән бир нечә инсанын ады чәкилир. Онларын арасында Јеһованын досту кими танынан Ибраһим пејғәмбәр олмушдур. О нәјә ҝөрә Јеһованын досту адланырды? Валидејнләр, өвладларыныза Јеһованын Ибраһимин гајғысына галдығыны вә она көмәк етмәк истәдијини анламаға көмәк един. Ибраһим пејғәмбәр, Лут, Јагуб вә диҝәр салеһ инсанлар кими, биз дә Јеһовадан көмәк истәјә биләрик. Биз әмин ола биләрик ки, Јеһова вердији һәр сөзү јеринә јетирир.

БУ БӨЛМӘДӘ

ДӘРС 7

Бабил гүлләси

Инсанларын бир чоху бир шәһәр вә башы ҝөјләрә чатан бир гүллә тикирләр. Нәјә ҝөрә Аллаһ дәрһал онларын дилини дәјишир?

ДӘРС 8

Ибраһим пејғәмбәр вә арвады Сара Аллаһын сөзүнә итаәт едир

Нәјә ҝөрә Ибраһимлә Сара шәһәрдәки һәјатларыны гојуб Кәнан торпағына јола дүшүр?

ДӘРС 9

Һәсрәтлә ҝөзләнилән оғул!

Аллаһ Ибраһимлә бағлы вәдини неҹә һәјата кечирәҹәк? Бу вәдә Ибраһимин һансы оғлу дахилдир: Исһаг, јохса Исмајыл?

ДӘРС 10

Лутун арвадыны јадына сал

Аллаһ Сәдум вә Һәмурәнин үстүнә од јағдырыр. Нәјә ҝөрә бу шәһәрләр мәһв едилди? Нәјә ҝөрә Лутун арвадыны јадымыза салмалыјыг?

ДӘРС 11

Иман сынағы

Аллаһ Ибраһимә дејир: «Јеҝанә оғлуну ҝөтүр вә Муријјә дијарындакы дағда мәнә гурбан ҝәтир». Ибраһим бу иман сынағындан неҹә чыхыр?

ДӘРС 12

Јагуб илк оғуллуг һаггыны әлдә едир

Исһагла Рәфәгәнин Ејс вә Јагуб адлы әкиз оғуллары олур. Ејс биринҹи доғулдуғу үчүн мирасын чоху онун олур. Нијә о, бу мирасы бир каса шорбаја дәјишир?

ДӘРС 13

Јагубла Ејс барышыр

Јагуб мәләкдән неҹә хејир-дуа алыр? Јагуб Ејслә неҹә барышыр?