Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 77

Гујунун јанындакы гадын

Гујунун јанындакы гадын

Пасхадан сонра Иса Мәсиһ шаҝирдләри илә Ҹәлиләјә гајыданда Сәмәријјәдән кечир. О, Сихар шәһәринин јахынлығындакы Јагубун гујусу адланан јердә ајаг сахлајыб динҹини алыр. Һәмин вахт шаҝирдләри шәһәрә әрзаг далынҹа ҝедирләр.

Бу вахт бир гадын су чәкмәк үчүн гујуја ҝәлир. Иса Мәсиһ она дејир: «Мәнә ичмәјә су вер». Гадын она ҹаваб верир: «Сән нә әҹәб мәнимлә данышырсан? Мән сәмәријјәлијәм. Јәһудиләр сәмәријјәлиләрлә данышмырлар». Иса Мәсиһ она дејир: «Әҝәр сәндән су истәјәнин ким олдуғуну билсәјдин, сән өзүн ондан су истәјәрдин, о да сәнә һәјат сују верәрди». Гадын сорушур: «Нә демәк истәјирсән? Сәнин су чәкмәк үчүн һеч нәјин јохдур». Иса ҹаваб верир: «Мән вердијим судан ичән адам бир дә сусамыр». Гадын исә дејир: «Аға, о судан мәнә дә вер».

Сонра Иса Мәсиһ гадына дејир: «Ҝет әрини дә чағыр бура ҝәл». «Мәним әрим јохдур», — дејә гадын ҹаваб верир. Иса Мәсиһ пејғәмбәр исә гадына дејир: «Дүз дејирсән. Сән беш дәфә евләнмисән вә инди јашадығын киши илә евли дејилсән». Гадын ҹаваб верир: «Ҝөрүрәм ки, пејғәмбәрсән. Халгым дүшүнүр ки, Аллаһа бу дағда ибадәт етмәк лазымдыр, анҹаг јәһудиләр исә дејир ки, јалныз Јерусәлимдә ибадәт етмәк олар. Мән инанырам ки, Мәсиһ ҝәләндә бизә неҹә ибадәт етмәли олдуғумузу өјрәдәҹәк». Сонра Иса она индијә гәдәр һеч кимә демәдији бир сөз дејир: «Мәсиһ мәнәм».

 Гадын шәһәрә гачыб сәмәријјәлиләрә дејир: «Дејәсән, Мәсиһи тапмышам. О, мәним һаггымда һәр шеји билди. Ҝәлин сизи онун јанына апарым!» Ҹамаат онунла гујунун јанына ҝедир вә Исанын тәлимләринә гулаг асыр.

Сәмәријјәлиләр Исадан хаһиш едирләр ки, онларын шәһәрләриндә галсын. Иса ики ҝүн онлара Аллаһын Кәламыны өјрәдир. Бир чох адам она иман ҝәтирир. Онлар сәмәријјәли гадына дејирләр: «Бу адама гулаг асандан сонра дүнјанын әсл хиласкарынын ким олдуғуну билдик».

«“Ҝәл!”... Гој сусајан һәр кәс ҝәлсин. Истәјән гој һәјат сујуну һавајы ҝөтүрсүн» (Вәһј 22:17)