Ҝәл бир нечә ил әввәлә гајыдаг. Фарс падшаһы Артаксерксин Нәһәмја адлы исраилли гуллугчусу олур. Нәһәмја Шушда јашајыр. Бир ҝүн Нәһәмјанын гардашы Јәһудадан бәд хәбәрлә ҝәлир: «Јерусәлимә гајытмыш халг тәһлүкәдәдир. Бабиллиләрин дағытдығы шәһәр диварлары вә дарвазалары һәлә дә тикилмәјиб». Буну ешидәндә Нәһәмја чох пис олур. О, Јерусәлимә гајыдыб халга көмәк етмәк истәјир, буна ҝөрә дә Аллаһа дуа едир ки, падшаһ она ҝетмәјә иҹазә версин.

Бир ҝүн падшаһ фикир верир ки, Нәһәмја кәдәрлидир. О, Нәһәмјаја дејир: «Сәни һеч вахт белә ҝөрмәмишдим. Нијә кефин јохдур?» Нәһәмја ҹаваб верир: «Кәдәрләнмәјим, нә едим! Ахы шәһәрим, Јерусәлим хараба галыб». Падшаһ сорушур: «Сәнин үчүн нә едә биләрәм?» Нәһәмја ҹәлд үрәјиндә дуа едиб дејир: «Хаһиш едирәм, иҹазә вер ки, ҝедиб Јерусәлимин диварларыны јенидән тиким». Артаксеркс падшаһ Нәһәмјаја иҹазә верир вә онун Јерусәлимә тәһлүкәсиз шәкилдә чатмасы үчүн тәдбир ҝөрүр. Һәмчинин о, Нәһәмјаны Јәһуданын башчысы тәјин едир вә она дарвазалары дүзәлтмәк үчүн ағаҹлар верир.

Нәһәмја Јерусәлимә ҝәлиб чатыр. О, шәһәрин диварларына ҝөз ҝәздирир вә каһинләри, башчылары бир јерә топлајыб онлара дејир: «Бу ки дәһшәтдир. Ҹәлд ишә башламалыјыг». Халг разылашыр вә онлар диварлары јенидән тикмәјә башлајырлар.

Анҹаг исраиллиләрин бәзи дүшмәнләри онлара лағ едиб дејирләр: «Тикдијиниз диварын үстүнә түлкү чыхса, дағылар». Ишчиләр дејилән сөзләрә фикир вермир вә дивары тикмәјә давам едирләр. Дивар тикилдикҹә даһа һүндүр вә мөһкәм олур.

Дүшмәнләр гәрара ҝәлир ки, мүхтәлиф истигамәтләрдән гәфилдән Јерусәлимә һүҹум етсинләр. Јәһудиләр буну ешидәндә чох горхурлар. Анҹаг Нәһәмја халга дејир: «Горхмајын. Јеһова бизимләдир». О, ишчиләри горумаг  үчүн кешикчиләр гојур. Буна ҝөрә дә дүшмәнләр һүҹум едә билмир.

Ҹәми 52 ҝүнә диварлар вә дарвазалар һазыр олур. Нәһәмја бүтүн лавилиләри ачылыш үчүн Јерусәлимә топлајыр. О, нәғмә охујанлары ики група бөлүр. Онлар пилләкәнлә Булаг дарвазасындакы дивара галхырлар вә шәһәрин әтрафы илә әкс истигамәтләрә ҝедирләр. Онлар кәрәнај, чалғы аләтләри вә лира чалараг Јеһоваја нәғмә охујурлар. Үзејир бир групла, Нәһәмја исә диҝәр групла ҝедир вә онлар ҝәлиб мәбәдин габағында ҝөрүшүрләр. Бүтүн халг, кишиләр, гадынлар вә ушаглар Јеһоваја гурбанлар ҝәтирир, бајрам кечирирләр. Онларын севинҹ сәдалары та узагдан ешидилир.

«Сәнә гаршы дүзәлдилән һеч бир силаһ кара ҝәлмәјәҹәк» (Әшија 54:17)