Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

IV һиссә

IV һиссә

Бу һиссәдә Јусиф пејғәмбәрдән, Әјјуб пејғәмбәрдән, Муса пејғәмбәрдән, еләҹә дә исраиллиләрдән бәһс едилир. Онлар Шејтанын сынагларына мәруз галмышдылар. Бәзиләри әдаләтсизликлә үзләшмиш, зиндана атылмыш, гул олмуш, һәтта јахынларыны итирмишләр. Јеһова Аллаһ мүхтәлиф јолларла онлары горумушду. Валидејнләр, ушагларыныза Јеһова Аллаһа хидмәт етмиш бу инсанларын иманда садиг галараг бүтүн әзијјәтләрә неҹә гатлашдыгларындан данышын.

Јеһова Аллаһ мисирлиләрин башына он бәла ҝәтирмәклә Мисир аллаһларындан ҝүҹлү олдуғуну ҝөстәрмишди. Јеһованын һәм кечмишдә, һәм дә инди Өз халгыны неҹә горудуғуна диггәт јетирин.

БУ БӨЛМӘДӘ

ДӘРС 14

Бир гулун һекајәси

Јусиф дүзҝүн давранса да, һәлә дә чох әзијјәт чәкир. Нијә?

ДӘРС 15

Јеһова Јусифи дарда гојмур

Јусиф аиләсиндән узаг олса да, Аллаһ онунладыр.

ДӘРС 16

Әјјуб пејғәмбәрин һәјаты

Ән чәтин вахтларда белә, о, Јеһоваја садиг галды.

ДӘРС 17

Муса Јеһоваја ибадәт етмәји сечир

Муса көрпә оланда анасынын ағыллы һәрәкәти сајәсиндә сағ галыр.

ДӘРС 18

Јанар кол

Нәјә ҝөрә кол алов ичиндә олса да, јаныб күл олмур?

ДӘРС 19

Илк үч бәла

Фиронун гүруру халгынын башына бәла ҝәтирир.

ДӘРС 20

Нөвбәти алты бәла

Бу бәлалар илк үч бәладан нә илә фәргләнир?

ДӘРС 21

Онунҹу бәла

Бу бәла һәтта фиронун гүруруну да сындырыр вә фирон исраиллиләри бурахыр.

ДӘРС 22

Гырмызы дәниздә баш верән мөҹүзә

Фирон он бәладан сағ чыхмышды. Бәс о, Гырмызы дәниздә баш верән һадисәдән гуртула билир?