Бу һиссәдә Јеһоваја сарсылмаз иманлары олан ушаглар, пејғәмбәрләр вә падшаһлар һагда өјрәнәҹәксиниз. Арамда јашајан исраилли кичик гыз Јеһованын пејғәмбәринин Неманы сағалдаҹағына инанырды. Әлјәсә пејғәмбәр Јеһованын ону дүшмән гошунундан горујаҹағына зәррә гәдәр дә шүбһә етмирди. Баш каһин Јәһјадај һәјатыны тәһлүкәјә атараг балаҹа Јуәси пис нәнәси Әтәлјадан горуду. Һизгијјә падшаһ инанырды ки, Јеһова Јерусәлими горујаҹаг вә ашшурлулара тәслим етмәјәҹәк. Јушијјә падшаһ өлкәни бүтләрдән тәмизләди, мәбәди тәмир етди вә халгы Јеһоваја ибадәтә гајтарды.