Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

VI һиссә

VI һиссә

Нәһајәт исраиллиләр Вәд олунмуш дијара јерләшдиләр. Һүзур чадыры орада һәгиги ибадәтин мәркәзи иди. Каһинләр халга Гануну өјрәдир, һакимләр исә башчылыг едирди. Бу һиссәдә инсанын вердији гәрарларын вә етдији һәрәкәтләрин башгаларына ҝүҹлү тәсир бағышладығыны ҝөстәрән нүмунәләр ҝәтирилир. Һәр бир исраиллинин Јеһова вә Онун сечдији адам гаршысында мәсулијјәти вар иди. Дәбурәнин, Наимәнин, Јушәнин, Һәннәнин, Ифтаһын гызынын вә Ишмуилин башгаларына неҹә тәсир ҝөстәрдикләрини нәзәрдән кечир. Һәмчинин бу һиссәдә Аллаһын исраиллиләрдән јана олдуғуну билдикләри үчүн онларын тәрәфиндә олан Раһаб, Рут, Јаил вә ҝибјонлулар кими башга халглардан олан инсанлардан данышылыр.

БУ БӨЛМӘДӘ

ДӘРС 29

Јеһова Јушәни сечир

Аллаһ Јушәјә тәлимат вердији кими, бизә дә көмәк едәҹәк

ДӘРС 30

Раһаб кәшфијјатчылары ҝизләдир

Әриһа шәһәринин диварлары учур. Анҹаг Раһабын еви дивара битишик олса да, онун евинә хәтәр дәјмир.

ДӘРС 31

Јушә вә ҝибјонлулар

Јушә Аллаһа дуа едир: «Дајан, еј ҝүнәш!» Бәс Аллаһ бу дуаја ҹаваб верир?

ДӘРС 32

Јени башчы вә ҹәсарәтли ики гадын

Јушәнин өлүмүндән сонра исраиллиләр бүтләрә ситајиш етмәјә башлајырлар. Бунунла да өлкәдә вәзијјәт чәтинләшир. Анҹаг Бәрәг, Дәбурә пејғәмбәр вә Јаил халга көмәк едир.

ДӘРС 33

Рут вә Наимә

Әрләри өлән ики гадын Исраилә ҝери гајыдыр. Онлардан бири олан Рут ишләмәк үчүн зәмијә ҝедир. Буәз адлы киши орада ону мүшаһидә едир.

ДӘРС 34

Ҹәдун мәдјәниләри мәғлуб едир

Мәдјәниләр исраиллиләрин ҝүнүнү гара едир. Буна ҝөрә дә халг јалварыб Јеһовадан көмәк истәјир. Ҹәдун кичик гошунла 135 000 нәфәрлик дүшмән гошунуну неҹә мәғлуб едир?

ДӘРС 35

Һәннәнин оғул һәсрәти

Әлгәна Һәннәни, Фәнинәни вә ушагларыны ҝөтүрүб Шилодакы Һүзур чадырында ибадәт етмәјә ҝедир. Орада Һәннә оғул истәјини Јеһоваја билдирир. Бир ил сонра Ишмуил доғулур!

ДӘРС 36

Ифтаһ нәзир дејир

Ифтаһ нә нәзир дејир вә нијә? Ифтаһын гызы атасынын нәзиринә неҹә мүнасибәт ҝөстәрир

ДӘРС 37

Јеһова Ишмуиллә данышыр

Баш каһин Әлинин ики оғлу Һүзур чадырында каһин кими хидмәт едирләр, анҹаг онлар Јеһованын ганунларына әмәл етмирләр. Кичик Ишмуил исә онлардан фәргләнир. Бир ҝеҹә Јеһова Ишмуиллә данышыр.

ДӘРС 38

Јеһова Шимшона ҝүҹ верир

Аллаһ Шимшону ҝүҹлү едир ки, филиштлиләрлә дөјүшсүн, анҹаг Шимшон сәһв едир вә филиштлиләр ону тутурлар.