Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 64

Дәнјал ширләр гујусунда

Дәнјал ширләр гујусунда

Бабилин диҝәр бир падшаһы мадалы Дарадыр. Дәнјал Даранын рәғбәтини газаныр. О, Дәнјалы Бабилдәки нүфузлу инсанлар үзәриндә башчы тәјин едир. Бу адамлар Дәнјала пахыллыг етдикләри үчүн ону арадан ҝөтүрмәк истәјирләр. Онлар билирләр ки, Дәнјал ҝүндә үч дәфә Јеһоваја дуа едир, она ҝөрә дә Дараја белә дејирләр: «Еј падшаһ, елә бир ганун имзала ки, һамы јалныз сәнә дуа етсин. Әҝәр кимсә бу гануна итаәт етмәсә, ширләрлә долу гујуја атылсын». Дара бу фикри бәјәнир вә һәмин гануну имзалајыр.

Дәнјал јени ганун барәдә ешидәндә евинә ҝедир. Евинин ачыг пәнҹәрәсинин өнүндә диз чөкәрәк Јеһова Аллаһа дуа едир. Һәмин пахыл адамлар гәфил онун евинә сохулур вә ону Аллаһа дуа едән јердә тутурлар. Онлар тез Даранын јанына гачыб дејирләр: «Дәнјал сәнин вердијин гануну позду. О, ҝүндә үч дәфә өз Аллаһына дуа едир». Дара Дәнјалын хәтрини чох истәјир вә онун өлмәјини истәмир. О, бүтүн ҝүнү фикирләшир ки, Дәнјалы неҹә хилас етсин. Амма имзаланмыш гануну һәтта падшаһын өзү дә дәјишдирә билмәз. О әмр етмәлидир ки, Дәнјалы вәһши ширләр олан гујуја атсынлар.

 Һәмин ҝеҹә Дара Дәнјалдан өтрү о гәдәр нараһат олур ки, ҝөзүнә јуху ҝетмир. Сәһәр ачылан кими о, гујуја тәрәф гачыр вә Дәнјалы чағырыр: «Аллаһын сәни горуду?»

Дара бир сәс ешидир. Бу, Дәнјалын сәсидир! О, Дараја дејир: «Јеһованын мәләји ширләрин ағзыны бағлады. Онлар мәнә һеч бир хәтәр јетирмәдиләр». Дара буна чох севинир! О әмр верир ки, Дәнјалы гујудан чыхарсынлар. Дәнјалын бәдәниндә бир дәнә дә олсун ҹырмаг изи јох иди. Сонра исә падшаһ әмр верир: «Дәнјалы гујуја атдыран адамларын өзләрини гујуја атын». Бу адамлар гујуја дүшән кими ширләр онлары парчалајыр.

Даһа сонра Дара халга белә бир әмр верир: «Һамы Дәнјалын Аллаһындан горхсун. О, Дәнјалы ширләрдән горуду».

Сән дә, Дәнјал кими, һәр ҝүн Јеһоваја дуа едирсән?

«Бәли, Јеһова мөмин бәндәләри сынаглардан неҹә гуртармағы... јахшы билир» (2 Бутрус 2:9, 10)