Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 49

Залым мәликә Изәбил ҹәзаланыр

Залым мәликә Изәбил ҹәзаланыр

Әһәб падшаһын Јизраилдәки сарајынын пәнҹәрәсиндән Набут адлы адамын үзүм бағы ҝөрүнүр. Әһәбин онун үзүм бағында ҝөзү олур. О, бағы Набутдан алмаг истәјир. Амма Набут бағыны сатмагдан имтина едир, чүнки бу торпаглар она мирас галмышды вә Јеһованын гануна ҝөрә ирс торпаглары сатмаг олмазды. Бәс Әһәб дүзҝүн һәрәкәт етдији үчүн Набута анлајыш ҝөстәрир? Хејр. О, чох гәзәбләнир. О гәдәр дилхор олур ки, нә јатағындан чыхыр, нә дә јемәк јејир.

Әһәбин залым арвады Изәбил она дејир: «Сән Исраилин падшаһысан. Истәдијин һәр шеји әлдә едә биләрсән. Мән о торпағы Набутун әлиндән алыб сәнә верәҹәјәм». Изәбил шәһәрин ағсаггалларына мәктуб јазыб дејир ки, Набуту Аллаһы ләнәтләмәкдә тәгсиркар чыхарыб дашгалаг етсинләр. Ағсаггаллар Изәбилин дедији кими едирләр. Сонра Изәбил Әһәбә дејир: «Набут өлдү. Онун үзүм бағы артыг сәниндир».

Набут Изәбилин гурбаны олан јеҝанә инсан дејил. Изәбил Јеһоваја хидмәт едән чохлу инсанлары өлдүртдүрүб. Изәбил бүтләрә ситајиш едиб пис ишләрлә мәшғул олур. Јеһова Изәбилин ҝөрдүјү бүтүн пис ишләрдән аҝаһдыр. Бәс Јеһова онун ҹәзасыны верәҹәк?

Әһәбин өлүмүндән сонра оғлу Јәһурам тахта чыхыр. Јеһова Јәһу адлы хидмәтчисини ҝөндәрир ки, Изәбил вә аиләсини ҹәзаландырсын.

Јәһу арабасына миниб Изәбилин јашадығы шәһәрә, Јизраилә ҝәлир. Јәһурам өз арабасы илә ҝәлиб ону гаршылајыр. О, Јәһудан сорушур: «Ҝәлишин хејирдир?» Јәһу дејир: «Анан Изәбилин пис ишләри олан јердә һансы хејирдән данышмаг  олар?» Јәһурам арабасыны дөндәриб гачмаг истәјир. Амма Јәһу ону охла вуруб өлдүрүр.

Сонра Јәһу Изәбилин сарајына ҝедир. Јәһунун ҝәлдијини ешидәндә Изәбил бәзәниб-дүзәниб јухары пәнҹәрәдә ону ҝөзләјир. Јәһу ҝәләндә Изәбил ону алчалдыҹы шәкилдә саламлајыр. Јәһу јухары ејванда дуран Изәбилин хидмәтчиләринә дејир: «Ону ашағы атын!» Онлар Изәбили ашағы атырлар. Изәбил јерә јыхылыб өлүр.

Даһа сонра Јәһу Әһәбин 70 оғлуну өлдүрүр вә өлкәни Баала ибадәтдән тәмизләјир. Ҝөрүрсән, һеч нә Јеһовадан ҝизли галмыр вә О, пислик едәнләрин ҹәзасыны верир.

«Тамаһла јијәләнмиш мирасын сонда хејир-бәрәкәти олмаз» (Мәсәлләр 20:21)