Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 57

Јеһова Әрәмја пејғәмбәри тәблиғ етмәјә ҝөндәрир

Јеһова Әрәмја пејғәмбәри тәблиғ етмәјә ҝөндәрир

Јеһова Әрәмјаны Јәһуда халгы үчүн пејғәмбәр сечир. О, Әрәмјаја дејир ки, ҝедиб Онун сөзүнү халга чатдырсын вә пис әмәлләриндән дөнмәләри үчүн онлары хәбәрдар етсин. Әрәмја Јеһоваја дејир: «Јеһова, ахы мән һәлә ҹаванам. Халгла неҹә данышаҹағымы билмирәм». Јеһова она дејир: «Горхма! Нә дејәҹәјини сәнә билдирәҹәјәм. Сәнә көмәк едәҹәјәм».

Јеһова Әрәмјаја дејир ки, халгын ағсаггалларыны бир јерә јығсын вә онлара сахсы габ ҝөстәриб десин: «Јерусәлим бу сахсы габ кими гырылаҹаг». Әрәмја Јеһованын дедикләрини едир, анҹаг ағсаггаллар чох гәзәбләнирләр. Фәшһур адлы каһин ону дөјүб, тахта күндәјә салыр. Әрәмја бүтүн ҝеҹәни тәрпәнә билмир. Сәһәри ҝүн Фәшһур Әрәмјаны азад едир. Әрәмја өз-өзүнә дејир: «Дөзүмүм галмады. Мән бир дә Јеһованын сөзүнү чатдырмајаҹағам». Ҝөрәсән о, доғрудан да, тәслим олур? Хејр. Әрәмја бир аз дүшүнәндән сонра белә дејир: «Јеһованын сөзләри ичимдә јанан од олду. Тәблиғ етмәкдән әл чәкә билмәрәм». Әрәмја халгы хәбәрдар етмәјә давам едир.

Илләр өтүр, Јәһудада јени падшаһ тахта чыхыр. Каһинләр вә јаланчы пејғәмбәрләр Әрәмјанын чатдырдығы хәбәрә гәзәбләнирләр. Онлар башчылара дејирләр: «Бу адам өлүмә лајигдир». Әрәмја исә ҹаваб верир: «Әҝәр мәни өлдүрсәниз, ҝүнаһсыз ган төкмүш олаҹагсыныз. Мән Јеһованын сөзүнү чатдырырам, өзүмүн јох». Буну ешидән әмирләр дејир: «Бу адам өлүмә лајиг дејил».

 Әрәмја тәблиғ етмәкдән әл чәкмир. Буну ҝөрән башчылар чох әсәбиләширләр. Онлар падшаһдан Әрәмјаны өлдүртмәји хаһиш едирләр. Падшаһ онлара ихтијар верир ки, Әрәмјаја нә истәјирләр етсинләр. Башчылар Әрәмјаны өлдүрмәк мәгсәди илә тутуб палчыглы гујуја атырлар. Әрәмја палчыға батмаға башлајыр.

Сонра сарај мәмуру Әбәдмәлик падшаһа дејир: «Башчылар Әрәмјаны гујуја атыблар. Әҝәр ону чыхармасаг, орада өләҹәк». Падшаһ Әбәдмәликә әмр едир ки, өзү илә 30 нәфәр ҝөтүрүб Әрәмјаны гујудан чыхарсын. Ҝөрдүјүмүз кими, Әрәмја һеч нәјә бахмајараг тәблиғ едирди. Сәнҹә, биз дә, Әрәмја кими, олмалы дејилик?

«Мәним адыма ҝөрә һамы сизә нифрәт едәҹәк. Анҹаг ахыра кими дөзән хилас олаҹаг» (Мәтта 10:22)