Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 50

Јеһова Јәһушафаты горујур

Јеһова Јәһушафаты горујур

Јәһуда падшаһы Јәһушафат өлкәдәки Баал гурбанҝаһларыны вә бүтләрини дағыдыр. Јәһушафат истәјир ки, халг Јеһованын ганунларыны билсин. Буна ҝөрә дә о, әмирләри вә лавилиләри Јәһуданын һәр јеринә ҝөндәрир ки, халга Јеһованын ганунларыны өјрәтсинләр.

Гоншу халглар Јеһованын јәһудалыларын тәрәфиндә олдуғуну билдикләринә ҝөрә ора һүҹум етмәјә горхурлар. Онлар һәтта Јәһушафат падшаһа бәхшишләр ҝәтирирләр. Анҹаг сонрадан муабиләр, әмуниләр вә Саир әразисинин сакинләри Јәһудаја гаршы мүһарибә елан едирләр. Јәһушафат баша дүшүр ки, Јеһованын көмәјинә мөһтаҹдыр. О, бүтүн кишиләри, гадынлары вә ушаглары Јерусәлимә топлајыр. Јәһушафат һамынын гаршысында дуа едиб дејир: «Јеһова, Сән олмасан, гәләбә газана билмәрик. Нә олар, бизә јол ҝөстәр».

Јеһова онлара ҹаваб верир: «Горхмајын. Сизә көмәк едәҹәјәм. Сәф гурун, дуруб ҝөзләјин, ҝөрүн Јеһова сизи неҹә хилас едир». Ҝөрәсән, Јеһова онлары неҹә хилас едир?

Сәһәри ҝүн Јәһушафат мәзмур охујан кишиләр сечир вә онлара дејир ки, ордунун өнүндә ҝетсинләр. Онлар Јерусәлимдән чыхыб Тәгуһ адланан дөјүш мејданына ҝедирләр.

Мәзмур охујанлар Јеһоваја уҹадан һәмд едирләр. Јеһова Өз халгы үчүн дөјүшүр. О, әмуниләрлә муабиләр арасына гарышыглыг салыр. Онлар бир-бириләринә һүҹум едирләр. Дүшмәнләрин һамысы өлүр. Анҹаг Јеһова Јәһуда халгыны мүдафиә едир. Бүтүн гоншу халглар баш верәнләри ешидир вә билир ки, Јеһова Өз халгыны һәлә дә горујур. Јеһова өз халгыны неҹә хилас едир? Мүхтәлиф үсулларла. Һәм дә ки, буну етмәк үчүн Јеһованын инсанларын көмәјинә еһтијаҹы јохдур.

«Бу дәфә сиз дөјүшмәјәҹәксиниз. Сәф гурун, дуруб ҝөзләјин, ҝөрүн Јеһова сизи неҹә хилас едир» (2 Салнамәләр 20:17)