Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 81

Дағүстү тәблиғ

Дағүстү тәблиғ

12 һәварисини сечәндән сонра Иса Мәсиһ даға галхыр. Ораја хејли адам јығышыр. Бу адамлар Ҹәлиләдән, Јәһудијјәдән, Сурдан, Сидондан, Суријадан вә Иорданын о бири тајындан ҝәлибләр. Ҹамаат хәстәләри вә ичинә ҹин ҝирмиш бәзи адамлары ораја ҝәтирир. Иса Мәсиһ дә онлары сағалдыр. Сонра Иса Мәсиһ дағын башында отуруб данышмаға башлајыр. О, Јеһованын досту олмаг үчүн нә етмәли олдуғумузу изаһ едир. Биз Јеһоваја мөһтаҹ олдуғумузу дәрк етмәли вә Ону севмәји өјрәнмәлијик. Анҹаг инсанлары севмәсәк, Аллаһы севә билмәрик. Буна ҝөрә дә биз ајры-сечкилик етмәдән һамыја, һәтта бизи севмәјәнләрә гаршы хејирхаһ давранмалыјыг.

Иса Мәсиһ дејир: «Тәкҹә достларынызы јох, сизи севмәјәнләри дә севин вә инсанлары үрәкдән бағышлајын. Кимсә сиздән инҹијибсә, ҝедиб ондан үзр истәјин. Инсанларын сизинлә неҹә давранмағыны истәјирсинизсә, сиз дә онларла елә давранын».

 Иса Мәсиһ һәмчинин инсанлара пул мәсәләси илә бағлы јахшы мәсләһәт верир: «Јеһованын досту олмаг, чохлу пул газанмагдан даһа ваҹибдир. Оғру ҝәлиб сизин пулунузу оғурлаја биләр, анҹаг Јеһова илә достлуғунузу һеч кәс оғурлаја билмәз. Јемәјә, ичмәјә, палтара ҝөрә нараһат олмајын. Гушлара бахын. Аллаһ һәмишә онлара лазыми гәдәр јемәк верир. Нараһат олмагла өмрүнүзү бир ҝүн дә артыра билмәзсиниз. Јадынызда сахлајын, Јеһова нәјә еһтијаҹыныз олдуғуну билир».

Ҹамаат һеч вахт Иса кими данышан бирини ҝөрмәмишди. Онларын дин рәһбәрләри бу шејләри онлара өјрәтмирди. Иса Мәсиһ нәјә ҝөрә бөјүк мүәллим адланыр? Чүнки о, Јеһованын сөзләрини инсанлара чатдырырды.

«Бојундуруғуму үзәринизә ҝөтүрүн вә мәндән өјрәнин, чүнки мән һәлим вә гәлбән тәвазөкарам. Онда ҹаныныз тәравәтләнәр» (Мәтта 11:29)