Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб бизә һансы хәбәри чатдырыр?

 БӨЛМӘ 24

Булус јығынҹаглара мәктуб јазыр

Булус јығынҹаглара мәктуб јазыр

Булусун мәктублары мәсиһи јығынҹағыны мөһкәмләндирир

ЈЕНИҸӘ тәсис олунмуш мәсиһи јығынҹағы Јеһованын нијјәтинин һәјата кечирилмәсиндә ваҹиб рол ојнајаҹагды. Лакин чох кечмәмиш биринҹи әсрин мәсиһчиләри тәгибләрлә үзләшдиләр. Јығынҹаға дахилдән вә хариҹдән олан тәгибләрә бахмајараг, онлар Аллаһ гаршысында нөгсансызлыгларыны горујаҹагдылармы? Јунанҹа Мүгәддәс Јазылара лазыми мәсләһәт вә руһландырыҹы сөзләр јазылмыш 21 мәктуб дахилдир.

«Ромалылара мәктуб»дан «Ибраниләрә» гәдәр олан 14 мәктуб һәвари Булус тәрәфиндән гәләмә алынмышдыр. Бу мәктублар үнванландығы конкрет шәхсин, јахуд јығынҹағын адыны дашыјыр. Ҝәлин Булусун мәктубларында мүзакирә олунан бәзи мөвзулары нәзәрдән кечирәк.

Әхлага вә давраныша даир хәбәрдарлыг. Зина едәнләр ҹинси әхлагсызлыгла мәшғул оланлар вә диҝәр ҹидди ҝүнаһ ишләдәнләр «Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәјәҹәкләр» (Галатијалылара 5:19—21; 1 Коринфлиләрә 6:9—11). Аллаһын хидмәтчиләринин арасында миллијјәтиндән асылы олмајараг, бирлик мөвҹуд олмалыдыр (Ромалылара 2:11; Ефеслиләрә 4:1—6). Онлар еһтијаҹ ичиндә олан һәмиманлыларына ҹанла-башла көмәк етмәлидирләр (2 Коринфлиләрә 9:7). Булус дејирди: «Һәмишә дуа един». Бәли, Аллаһын хидмәтчиләри дуада үрәкләрини Јеһоваја бошалтмаға тәшвиг олунурлар (1 Салоникилиләрә 5:17; 2 Салоникилиләрә 3:1; Филиппилиләрә 4:6, 7). Аллаһын бизи ешитмәси үчүн иманла дуа етмәлијик (Ибраниләрә 11:6).

Аилә телләрини мөһкәмләндирмәјә нә көмәк едә биләр? Әрләр арвадларыны өз бәдәнләри кими севмәлидир. Арвадлар әрләринә еһтирам етмәлидир. Ушаглар валиденләринә итаәт етмәлидирләр, чүнки бу Аллаһа мәгбулдур. Валидејнләр Аллаһын Кәламындакы принсипләр әсасында ушагларына мәһәббәтлә јол ҝөстәрмәли вә тәлим вермәлидирләр (Ефеслиләрә 5:22—6:4; Колослулара 3:18—21).

Аллаһын нијјәтини ачыглајыр. Мусанын Ганунундакы бир чох әмрләр исраиллиләри Мәсиһин ҝәлишинә гәдәр горумаг вә онлара бәләдчилик етмәк мәгсәдинә хидмәт едирди (Галатијалылара 3:24). Лакин Аллаһа ибадәт етмәк үчүн мәсиһиләрдән бу Гануна риајәт етмәк тәләб олунмур. Ибраниләрә, јәни јәһуди олан мәсиһиләрә јаздығы мәктубда Булус Ганунун мәнасыны вә Аллаһын нијјәтинин Мәсиһин үзәриндә неҹә һәјата кечдијини ачыглајырды. Булус изаһ едирди ки, Ганундакы мүхтәлиф ајинләр пејғәмбәрлик мәнасыны кәсб едирди. Мәсәлән, һејван гурбанлары ҝүнаһларын һәгигәтән бағышланмасыны тәмин етмәк үчүн Исанын өзүнү гурбан верәрәк өлмәсини тәмсил едирди  (Ибраниләрә 10:1—4). Исанын өлүмү васитәсилә Аллаһ Ганун әһдини ләғв етди, чүнки она артыг еһтијаҹ јох иди (Колослулара 2:13—17; Ибраниләрә 8:13).

Јығынҹағын дүзҝүн тәшкил олунмасына даир рәһбәрлик. Јығынҹагда үзәринә мәсулијјәт ҝөтүрмәк истәјән кишиләр јүксәк әхлаг нормаларына риајәт етмәли вә тәләб олунан баҹарыглара саһиб олмалыдыр (1 Тимутијә 3:1—10, 12, 13; Титуса 1:5—9). Јеһова Аллаһын хидмәтчиләри бир-бирини руһландырмаг үчүн мүнтәзәм олараг һәмиманлылары илә бир јерә топлашмалыдырлар (Ибраниләрә 10:24, 25). Ибадәт үчүн олан ҝөрүшләр руһландырыҹы вә маарифләндириҹи олмалыдыр (1 Коринфлиләрә 14:26, 31).

Тимутијә икинҹи, сонунҹу мәктубуну јаздығы вахт Булус јенә дә Ромада иди; һәбсдә она чыхарылаҹаг һөкмү ҝөзләјирди. Јалныз бир нечә ҹәсарәтли инсан һәјатыны тәһлүкәјә атыб она баш чәкирди. Булус билирди ки, өмрүнүн сонуна аз галыб. О демишди: «Мән шанлы мүбаризәдә шүҹаәтлә дөјүшдүм, гаршымдакы мәсафәни ахырадәк гачдым, иман јолунда мәтин галдым» (2 Тимутијә 4:7). Еһтимал ки, бу сөзләри јаздыгдан чох кечмәмиш Булус иманына ҝөрә өлдүрүлдү. Анҹаг һәваринин мәктублары Аллаһын һәгиги хидмәтчиләри үчүн бу ҝүн дә рәһбәрлик тәгдим едир.

«Ромалылара»; «Биринҹи вә икинҹи Коринфлиләрә»; «Галатијалылара»; «Ефеслиләрә»; «Филиппилиләрә»; «Колослулара»; «Биринҹи вә икинҹи Салоникилиләрә»; «Биринҹи вә икинҹи Тимутијә»; «Титуса»; «Филимона» вә «Ибраниләрә» китабларына әсасланыб.