Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 65

Әстәр халгыны хилас едир

Әстәр халгыны хилас едир

Фарс шәһәри Шушда Әстәр адлы бир јәһуди гыз јашајырды. Узун илләр әввәл Навуходоносор падшаһ онун ата-бабаларыны Јерусәлимдән сүрҝүн етмишди. Әстәри әмиси оғлу Мәрдәһај бөјүдүб, боја-баша чатдырмышды. О, Фарс падшаһы Аһашверошун гуллугчусу иди.

Бир ҝүн падшаһ Аһашверош өзүнә јени мәликә сечмәк истәјир. Падшаһын әмри илә гуллугчулары Әстәр дә дахил олмагла, өлкәнин бүтүн ҝөзәл гызларыны онун һүзуруна ҝәтирирләр. Падшаһ бу гызларын арасындан Әстәри мәликә сечир. Мәрдәһај Әстәрә тапшырыр ки, јәһуди олдуғуну һеч кимә демәсин.

Шуш шәһәриндә Һәман адлы гүрурлу бир адам олур. О, бүтүн әјанларын башчысыдыр. Һәман истәјир ки, һамы она баш әјсин. Мәрдәһај исә она баш әјмир. Буна ҝөрә дә Һәман чох әсәбиләшир вә ону өлдүртмәк истәјир. О биләндә ки, Мәрдәһај јәһудидир, өлкәдәки бүтүн јәһудиләри өлдүрмәк үчүн план гурур. Һәман падшаһа дејир: «Јәһудиләр чох тәһлүкәли халгдыр; онларын көкүнү кәсмәк лазымдыр». Аһашверош исә она дејир: «Нә лазымдырса, ет». Сонра исә она ганун чыхармаг үчүн сәлаһијјәт верир. Һәман ганун чыхарыб халга дејир ки, адар ајынын 13-ү јәһудиләри өлдүрсүнләр. Јеһова Аллаһ исә бүтүн бунлары ҝөрүр.

Әстәр бу ганундан хәбәрсиз олур. Буна ҝөрә дә Мәрдәһај бу ганунун бир нүсхәсини она ҝөндәрир вә бу сөзләри чатдырыр: «Ҝедиб падшаһла даныш». Әстәр исә Мәрдәһаја ҹаваб ҝөндәрир: «Ким дәвәтсиз падшаһын һүзуруна ҝедирсә, өлдүрүлүр. Падшаһ 30 ҝүндүр ки мәни һүзуруна чағырмыр! Анҹаг мән ҝедәҹәјәм. Әҝәр о, әсасыны мәнә узатса, сағ галаҹағам. Јох, әҝәр узатмаса, өләҹәјәм».

Әстәр падшаһ сарајынын һәјәтинә ҝедир. Падшаһ Әстәри ҝөрәндә әсасыны она  узадыр. Бундан сонра Әстәр падшаһа јахынлашыр. Падшаһ она дејир: «Әстәр, нә истәјирсән, де едим». Әстәр ҹаваб верир: «Мән сәни вә Һәманы зијафәтә дәвәт етмәк истәјирәм». Зијафәт заманы Әстәр падшаһла Һәманы онлар үчүн вермәк истәдији нөвбәти зијафәтә дәвәт едир. Икинҹи зијафәт заманы падшаһ јенидән дејир: «Нә истәјирсән, де едим». Әстәр ҹавабында дејир: «Мәни вә халгымы өлдүрмәк истәјирләр. Хаһиш едирәм, бизи гору». Падшаһ сорушур: «Сизи ким өлдүрмәк истәјир?» О дејир: «Бу пис Һәман!» Аһашверош о гәдәр гәзәбләнир ки, Һәманы дәрһал өлдүртдүрүр.

Анҹаг Һәманын чыхардығы гануну һәтта падшаһ белә ләғв едә билмәз. Буна ҝөрә дә падшаһ Мәрдәһајы әјанларын башчысы тәјин едир вә она сәлаһијјәт верир ки, јени ганун чыхарсын. Мәрдәһај елә бир ганун чыхарыр ки, дүшмәнләр һүҹум едәндә јәһудиләр өзләрини мүдафиә едә билсинләр. Адар ајынын 13-ү јәһудиләр өзләрини дүшмәнләрдән горујур. Сонра исә онлар һәр ил бу гәләбәни бајрам едирләр.

«Мәндән өтрү сизи һөкмдарларын вә падшаһларын өнүнә ҝәтирәҹәкләр. Беләҹә, онлара вә диҝәр халглара шәһадәт верәҹәксиниз» (Мәтта 10:18)