Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 21

Онунҹу бәла

Онунҹу бәла

Муса фирона сөз верир ки, бир дә онун ҝөзүнә ҝөрүнмәјәҹәк. Анҹаг ҝетмәздән әввәл о, фирона дејир: «Фиронун илк оғлундан тутмуш гулун илк оғлуна гәдәр Мисирдәки бүтүн илк өвладлар ҝеҹәјарысы өләҹәк».

Јеһова исраиллиләрә хүсуси бир јемәк һазырламағы тапшырыр. О дејир: «Бириллик гојун вә ја кечи кәсиб, ганыны гапы чәрчивәләринә чәкин. Әти говуруб мајасыз чөрәклә јејин. Сәндәлләринизи ҝејиниб, јола дүшмәјә һазырлашын. Бу ҝеҹә сизи азад едәҹәм». Бир анлыг исраиллиләрин Мисирдән неҹә чыхдығыны тәсәввүр ет.

Ҝеҹәјарысы Јеһованын мәләји Мисирдәки бүтүн евләрә ҝирир. О, евләринин гапы чәрчивәләринә ган чәкмәјән аиләләрин илк өвладларыны өлдүрүр. Мәләк гапы чәрчивәләринә ган чәкилмиш евләрдән јан кечир. Варлы, касыб олмасындан асылы олмајараг, бүтүн мисирлиләрин ушаглары өлүр. Амма исраиллиләрдән һеч кимин ушағы өлмүр.

Һәтта фиронун оғлу да өлүр. Фирон чарәсиз галыб Муса илә Һаруна дејир: «Чыхын ҝедин бурадан. Ҝедин Аллаһыныза ибадәт един. Һејванларынызы да өзүнүзлә ҝөтүрүн!»

 Бәдирләнмиш ај ишығы алтында исраиллиләр аиләбәаилә, нәсилбәнәсил топланыб Мисирдән чыхырлар. 600 000 киши вә хејли сајда гадын, ушаг јола дүшүр. Үстәлик, диҝәр халглардан олан чохлу инсан да онларла бирҝә Јеһоваја ибадәт етмәјә ҝедир. Ахыр ки, исраиллиләр азадлыға чыхырлар!

Јеһова онлара тапшырыр ки, онлары неҹә хилас етдијини унутмамалары үчүн һәр ил ејни јемәји биширсинләр. Бу јемәјин адыны «Пасха» гојурлар.

«Сәнин сағ галмағына она ҝөрә изин вердим ки, сәнин үзәриндә ҝүҹүмү ҝөстәрим вә бүтүн дүнја адымы ешитсин» (Ромалылара 9:17)