Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 87

Ағанын шам јемәји

Ағанын шам јемәји

Јәһудиләр һәр ил нисан ајынын 14-ү Пасха бајрамы кечирирләр. Бу бајрам јәһудиләрә Јеһованын онлары Мисир көләлијиндән азад едиб, вәд олунмуш дијара ҝәтирмәсини хатырладыр. Ерамызын 33-ҹү илиндә Иса Мәсиһ вә һәвариләри Јерусәлимдә, бир евин јухары отағында Пасханы гејд едирләр. Јемәк јејәндән сонра Иса онлара дејир: «Сизләрдән бири мәни сатаҹаг». Шаҝирдләр буну ешидәндә дәһшәтә ҝәлирләр вә Исадан сорушурлар: «Кимдир о?» Иса Мәсиһ ҹаваб верир: «Чөрәји вердијим адам». Сонра исә о, чөрәји бөлүб Јәһуда Искәрјута верир. Јәһуда о андаҹа ајаға дуруб отагдан чыхыр.

Даһа сонра Иса Мәсиһ Аллаһа дуа едир вә чөрәји бөлүб галан һәвариләрә өтүрүр. Онлара дејир: «Јејин, бу, мәним сизин уғрунузда верәҹәјим бәдәними тәмсил едир». Сонра о, шәрабы ҝөтүрүб јенә дуа едир вә шаҝирдләринә дејир: «Бу шәрабы ичин. Бу, сизин ҝүнаһларынызы бағышламаг үчүн ахыдылаҹаг ганымдыр. Сизә сөз верирәм, мәнимлә бирликдә ҝөјдә падшаһ олаҹагсыныз. Буну һәр ил мәни јада салмаг үчүн един». Бу ҝүн дә Иса Мәсиһин давамчылары һәмин ҝеҹәни гејд етмәк үчүн бир јерә јығылырлар. Бизим дөврдә һәмин мәрасим Ағанын шам јемәји адланыр.

 Јемәкдән сонра һәвариләрин арасында кимин даһа үстүн олдуғу илә бағлы мүбаһисә дүшүр. Анҹаг Иса Мәсиһ онлара дејир: «Ким өзүнү кичик сајарса, бөјүк одур».

Сонра әлавә едир: «Сиз мәним достларымсыныз. Атамдан ешитдијим һәр шеји сизә билдирдим. Тезликлә Атамын јанына ҝедәҹәјәм. Сиз исә галаҹагсыныз. Араныздакы мәһәббәтдән биләҹәкләр ки, мәним шаҝирдләримсиниз. Мән сизи севдијим кими, сиз дә бир-биринизи севин».

Ахырда Иса Јеһоваја дуа едиб, Ондан шаҝирдләрини горумасыны, онларын арасында бирлик олмасыны хаһиш едир. Һәмчинин Јеһованын адынын мүгәддәс тутулмасы үчүн дуа едир. Даһа сонра Иса Мәсиһ вә шаҝирдләри Јеһоваја һәмд нәғмәләри охујуб евдән чыхырлар. Иса Мәсиһин тутулмасына аз галыр.

«Горхма, кичик сүрү, чүнки Атаныз Падшаһлығы сизә вермәји мәсләһәт билди» (Лука 12:32)