Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 60

Әбәдијјән һөкм сүрәҹәк Падшаһлыг

Әбәдијјән һөкм сүрәҹәк Падшаһлыг

Бир ахшам падшаһ Навуходоносор гәрибә бир јуху ҝөрүр. Бу јуху падшаһы о гәдәр нараһат едир ки, бүтүн ҝеҹәни јата билмир. О, сеһрбазларыны јанына чағырыб дејир: «Јухуму јозун». Онлар падшаһа дејирләр: «Еј падшаһ, бизә јухуну даныш». Анҹаг Навуходоносор онлара дејир: «Јох! Ҝөрдүјүм јухуну сиз мәнә данышаҹагсыныз, јохса сизи өлдүрәҹәјәм». Онлар јенә падшаһа дејирләр: «Сән ҝөрдүјүн јухуну даныш ки, биз дә јоза биләк». Падшаһ дејир: «Сиз мәним башымы гатырсыныз?! Ҝөрдүјүм јухуну данышын!» Онлар падшаһа дејирләр: «Һеч ким буну едә билмәз. Бу мүмкүн олмајан бир шејдир».

Навуходоносор чох гәзәбләнир. О әмр верир ки, өлкәдәки бүтүн мүдрикләр өлдүрүлсүн. Дәнјал, Сәдраһ, Мисаһ вә Абиднағу да бу мүдрикләрин арасындадыр. Дәнјал падшаһдан бир аз вахт истәјир. Сонра о вә достлары дуа едиб Јеһовадан көмәк диләјирләр. Бәс Јеһова онлара көмәк едир?

Јеһова ҝөрүнтүдә Навуходоносорун јухусуну вә јозумуну Дәнјала ҝөстәрир. Дәнјал сәһәри ҝүн падшаһын хидмәтчисинин јанына ҝедиб дејир: «Мүдрикләри өлдүрмә. Падшаһын јухусуну мән јозаҹағам». Хидмәтчи Дәнјалы Навуходоносорун јанына ҝәтирир. Дәнјал падшаһа дејир: «Аллаһ ҝәләҹәји сәнә ачыр. Јухун будур: Сән јухуда бөјүк бир һејкәл ҝөрмүсән. Онун башы гызылдан, синәси вә голлары ҝүмүшдән, гарны вә будлары мисдән, балдырлары дәмирдән, ајаглары јары дәмирдән, јары ҝилдәндир. Бирдән дағдан бир даш гопуб һејкәлин ајагларына дәјир. Һејкәл чилик-чилик олур вә күләк ону совуруб апарыр. Һәмин даш исә бөјүк бир дағ олуб бүтүн јер үзүнү тутур».

 Сонра Дәнјал дејир: «Јухунун јозуму исә беләдир: Һејкәлин гызыл башы сәнин падшаһлығыны тәмсил едир. Ҝүмүш исә сәндән сонра олаҹаг падшаһлыгдыр. Сонра исә мисә бәнзәјән падшаһлыг бүтүн дүнјада һөкмранлыг едәҹәк. Нөвбәти падшаһлыг исә дәмир кими мөһкәм олаҹаг. Сонда исә парчаланмыш бир падшаһлыг пејда олаҹаг вә бу падшаһлығын бәзи һиссәләри дәмир кими мөһкәм, бәзи һиссәләри исә ҝил кими зәиф олаҹаг. Даға чеврилән даш исә Аллаһын Падшаһлығыдыр. О, бүтүн падшаһлыглары әзиб-дағыдаҹаг, өзү исә әбәди галаҹаг».

Навуходоносор Дәнјалын гаршысында үзүстә јерә дөшәниб она тәзим едир. О, Дәнјала дејир: «Сәнин Аллаһын бу јухуну сәнә ачды. Онун кими Аллаһ јохдур». Падшаһ Дәнјалы өлдүрмүр, әксинә, ону Бабил әјаләтиндәки мүдрикләрин вә рәһбәрләрин үзәринә башчы гојур. Ҝөрдүн, Јеһова Дәнјалын дуасына неҹә ҹаваб верди?

«Онлар падшаһлары ибраниҹә Армаҝеддон адланан јерә топладылар» (Вәһј 16:16)