Иса Мәсиһ Ҹәлиләдә давамчылары илә ҝөрүшүр. О, онлара ваҹиб тапшырыг верир: «Ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын. Сизә өјрәтдијим шејләри онлара да өјрәдин вә онлары вәфтиз един». Сонра исә сөз верир: «Унутмајын, мән һәмишә сизинлә олаҹағам».

Дириләндән сонра 40 ҝүн әрзиндә Иса Ҹәлиләдә вә Јерусәлимдә јүзләрлә шаҝирдинә ҝөрүнүр. О, онлара ваҹиб дәрсләр өјрәдир вә чохлу мөҹүзәләр ҝөстәрир. Сонра Иса Мәсиһ ахырынҹы дәфә Зејтун дағында һәвариләри илә ҝөрүшүр. О дејир: «Јерусәлимдән узаглашмајын. Атамын сөз вердији шеји ҝөзләјин».

Һәвариләр онун нә демәк истәдијини баша дүшмүрләр. Онлар сорушурлар: «Сән инди Исраилин падшаһы олаҹагсан?» Иса ҹаваб верир: «Јеһованын мәни падшаһ тәјин едәҹәји вахт һәлә ҝәлмәјиб. Тезликлә мүгәддәс руһ васитәсилә ҝүҹ алаҹагсыныз вә мәним шаһидләрим олаҹагсыныз. Ҝедин Јерусәлимдә, Јәһудијјәдә, Сәмәријјәдә вә һәтта јерин узаг әразиләриндә тәблиғ един».

Сонра Иса ҝөјә галдырылыр вә булуд ону өртүб ҝөрүнмәз едир. Шаҝирдләри исә һәлә дә онун ардынҹа бахырлар, анҹаг о, артыг ҝөздән итмишди.

Шаҝирдләр Зејтун дағындан ениб Јерусәлимә гајыдырлар. Онлар һәмишә евин јухары отағында ҝөрүшүр вә дуа едирләр. Шаҝирдләр Исанын нөвбәти ҝөстәришләрини ҝөзләјирләр.

«Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә халгларын һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк» (Мәтта 24:14)