Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 20

Нөвбәти алты бәла

Нөвбәти алты бәла

Муса вә Һарун Аллаһын сөзүнү чатдырмаг үчүн фиронун јанына ҝедир. Онлар фирона дејирләр: «Халгымы бурахмасан, өлкәјә мозаланлар ҝөндәрәҹәјәм». Мозаланлар Мисирдәки варлы, касыб, һамынын евинә сохулурлар. Бүтүн өлкәни мозаланлар бүрүјүр. Анҹаг онлар исраиллиләрин јашадығы Гошен дијарына һүҹум етмирләр. Дөрдүнҹү бәладан башлајараг бүтүн бәлалар јалныз мисирлиләрин башына ҝәлир. Фирон риҹа едир: «Јеһовадан хаһиш ет ки, мозаланлары өлкәдән чыхарсын. Сиз дә чыхыб ҝедин». Јеһова мозаланлары өлкәдән чыхаран кими фирон фикрини дәјишир. Ҝөрәсән, фирон баш верәнләрдән өзүнә дәрс ҝөтүрәҹәк?

Јеһова Аллаһ дејир: «Әҝәр фирон халгы бурахмаса, онда мисирлиләрин бүтүн һејванлары хәстәләниб өләҹәк». Сәһәри ҝүн мисирлиләрин һејванлары гырылыр. Анҹаг исраиллиләрин һејванларына һеч нә олмур. Фирон һәлә дә тәрслик едир, инадындан әл чәкмир.

Сонра Јеһова Мусаја дејир ки, фиронун јанына ҝетсин вә һис ҝөтүрүб һаваја атсын. Һис тоза чеврилиб һаваны вә бүтүн Мисири бүрүјүр. Тоз мисирлиләрин һәм өзләриндә, һәм дә һејванларында чибан әмәлә ҝәтирир. Һәтта бундан сонра да фирон исраиллиләри бурахмыр.

Јеһова Мусаны фиронун јанына јенә ҝөндәрир. Муса она дејир: «Сән һәлә дә халгымы бурахмаг  истәмирсән? Сабаһ бүтүн өлкәјә долу јағаҹаг». Сәһәри ҝүн Јеһова ора долу јағдырыр, шимшәк вә од ҝөндәрир. Мисирдә о вахтаҹан ҝөрүнмәмиш гасырға олур. Гошендән башга һәр јердә бүтүн ағаҹлар вә мәһсуллар мәһв олур. Фирон дејир: «Јеһовадан хаһиш ет, бунлары дајандырсын! Сонра да чыхыб ҝедин». Амма долу вә јағыш дајанан кими фирон фикрини дәјишир.

Сонра Муса дејир: «Чәјирткәләр долудан сонра галан бүтүн биткиләринизи јејиб, ахырына чыхаҹаг». Милјонларла чәјирткә тарлада, ағаҹда нә варса, һамысыны јејир. Фирон риҹа едир: «Јеһоваја јалвар чәјирткәләри бурдан узаглашдырсын». Чәјирткәләр јох олса да, фирон инадкарлығындан дөнмүр.

Јеһова Мусаја дејир: «Әлини ҝөјә узат». Беләҹә, ҝөјү зүлмәт гаранлыг бүрүјүр. Үч ҝүн Мисирдә ҝөз-ҝөзү ҝөрмүр. Јалныз исраиллиләрин еви ишыглы олур.

Фирон Мусаја дејир: «Сән вә халгын чыхыб ҝедин. Анҹаг һејванларыныз бурада галсын». Муса да она ҹаваб верир: «Биз Јеһоваја гурбанлар ҝәтирмәк үчүн һејванларымызы да апармалыјыг». Фирон чох гәзәбләнир. О гышгырыр: «Рәдд олун ҝөзүмдән! Сизи бир дә ҝөрсәм, өлдүрәҹәјәм».

«Сиз јенә салеһ адамла шәр адам арасында, Аллаһа гуллуг едәнлә етмәјән арасында фәрги ҝөрәҹәксиниз» (Мәлаки 3:18)