Листра јығынҹағында Тимути адлы ҝәнҹ бир гардаш олур. Онун атасы јунан, анасы исә јәһудидир. Анасы Евники вә нәнәси Лоис көрпә јашларындан Тимутијә Јеһова Аллаһ һагда өјрәтмишдиләр.

Булус икинҹи тәблиғ сәјаһәти заманы Листраја ҝәлир. Тимутинин баҹы-гардашлара олан севҝиси вә онлара ҹанла-башла көмәк етмәси онун диггәтини ҹәлб едир. Булус Тимутијә онунла бирҝә тәблиғ сәјаһәтинә чыхмағы тәклиф едир. Вахт кечдикҹә, Булус Тимутијә хош хәбәрин јахшы тәблиғчиси вә мүәллими олмағы өјрәдир.

Ҝетдикләри һәр јердә мүгәддәс руһ Булусла Тимутини јөнләндирир. Бир ҝеҹә ҝөрүнтүдә бир адам Булуса дејир ки, Македонија ҝәлиб онлара көмәк етсин. Буна ҝөрә дә Тимути, Сила вә Лука тәблиғ етмәк вә јығынҹаг тәшкил етмәк үчүн ораја ҝедирләр.

Салоникинин Македонија шәһәриндә чохлу кишиләр, гадынлар мәсиһи олурлар. Анҹаг бәзи јәһудиләр Булуса вә онун әмәкдашларына пахыллыг едирләр. Онлар ҹамааты бир јерә јығыр вә гардашлары шәһәр һакимләринин јанына апарыб дејирләр: «Бу адамлар Рома һөкумәтинин дүшмәнләридир!» Булусла Тимутинин һәјаты тәһлүкәјә дүшүр, буна ҝөрә дә онлар ҝеҹә илә Веријаја гачырлар.

Веријадакы ҹамаат хош хәбәри өјрәнмәјә һәвәсли олур. Һәм јунанлар, һәм дә јәһудиләр имана ҝәлир. Анҹаг Салоникидән бәзи јәһудиләр ҝәлиб орталығы гарышдырырлар. Буна ҝөрә дә Булус Афинаја ҝедир. Тимути илә Сила гардашлары мөһкәмләндирмәк үчүн Веријада галыр. Бир мүддәтдән сонра Булус Тимутини Салоникијә ҝөндәрир ки, гардашлара шиддәтли тәгибләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә  көмәк етсин. Сонра Булус Тимутини чохлу јығынҹаглара баш чәкиб, руһландырмаг үчүн ҝөндәрир.

Булус Тимутијә дејир: «Јеһоваја хидмәт етмәк истәјән һәр кәс тәгиб олунаҹаг». Тимути иманына ҝөрә тәгиб олунур вә һәбсә атылыр. О севинир ки, Јеһоваја сәдагәтини сүбут етмәк үчүн фүрсәт јараныб.

Булус филиппилиләрә дејир: «Тимутини сизин јаныныза ҝөндәрирәм. О, сизә Аллаһын јолунда јеримәјин нә демәк олдуғуну баша салаҹаг вә хидмәтлә бағлы тәлим верәҹәк». Булус билир ки, о, Тимутијә ҝүвәнә биләр. Онлар узун илләр дост вә әмәкдаш кими бирҝә чалышырлар.

«Онун кими ҹан-дилдән сизин гејдинизә галаҹаг башга һеч кимим јохдур. Башгалары Мәсиһ Исанын јох, өз мәнафеләрини дүшүнүрләр» (Филиппилиләрә 2:20, 21)