Һәвариләр Иса Мәсиһин хош хәбәри бүтүн халглара тәблиғ етмәк тапшырығына әмәл едирләр. Ерамызын 47-ҹи илиндә Антакјадакы гардашлар Булусла Барнәбаны тәблиғ сәјаһәтинә ҝөндәрирләр. Бу ики гәтијјәтли тәблиғчи бүтүн кичик Асијада, Дербија, Листра вә Конја кими әразиләрдә тәблиғ едирләр.

Булус вә Барнәба варлы-касыб, гоҹа-ҹаван һеч кимә фәрг гојмадан һамыја тәблиғ едирләр. Чохлары Мәсиһ һагда һәгигәти гәбул едир. Булус вә Барнәба Кипр валиси Серҝи Паулуса тәблиғ едәндә бир ҹадуҝәр онлары дајандырмаг истәјир. Булус ҹадуҝәрә дејир: «Јеһова сәнә гаршыдыр». Елә о андаҹа ҹадуҝәр кор олур. Буну ҝөрән вали Паулус иман ҝәтирир.

Булус вә Барнәба һәр јердә, евләрдә, базарларда, күчәләрдә вә синагогларда тәблиғ едирләр. Онлар Листрада шикәст бир адамы сағалданда бу мөҹүзәни ҝөрән адамлар дүшүнүрләр ки, онлар аллаһдыр вә онлара ибадәт етмәк истәјирләр. Анҹаг Булусла Барнәба онлары дајандырыб дејирләр: «Јалныз Аллаһа ибадәт един! Биз дә сизин кими ади инсаныг». Сонра бәзи јәһудиләр ҝәлиб ҹамааты Булуса гаршы галдырырлар. Ҹамаат ону даша басыб шәһәрдән чөлә чыхарыр вә өлүмҹүл һала салыр. Лакин Булус сағ галыр. Дәрһал гардашлар ҝәлиб ону гуртарыр вә шәһәрә ҝери гајтарырлар. Сонра исә Булус Антакјаја гајыдыр.

Ерамызын 49-ҹу илиндә Булус икинҹи тәблиғ сәјаһәтинә чыхыр. Кичик Асијадакы гардашлары ҝөрмәјә гајыдандан сонра о, хош  хәбәри даһа узаглара, Авропаја чатдырыр. О, Афинаја, Ефесә, Филиппијә, Салоникијә вә диҝәр әразиләрә ҝедир. Сила, Лука вә ҝәнҹ Тимути дә сәјаһәт заманы Булуса гошулур. Онлар бирликдә јығынҹаглар јарадыр вә јығынҹагларын иманда мөһкәмләнмәсинә көмәк едирләр. Булус бир ил јарым Коринфдә галыб гардашлары руһландырыр. О тәблиғ едир, тәлим верир вә бир чох јығынҹаға мәктублар јазыр. Булус һәмчинин чадыр тикир. Бир мүддәтдән сонра о, Антакјаја ҝери гајыдыр.

Ерамызын 52-ҹи илиндә Булус Кичик Асијада башлајан үчүнҹү тәблиғ сәјаһәтинә чыхыр. О, узаг шимала, Филиппијә, сонра исә ашағыја доғру Коринфә ҝедир. Булус бир нечә ил Ефесдә галыб тәлим верир, хәстәләри сағалдыр вә јығынҹаға көмәк едир. О, һәмчинин бир мәктәбдә һәр ҝүн Аллаһ һагда данышыр. Бир чох инсан она гулаг асыб, төвбә едир. Нәһајәт, бир чох әразиләрдә тәблиғ едәндән сонра Булус Јерусәлимә ҝәлир.

«Буна ҝөрә дә ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын» (Мәтта 28:19)