Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 46

Кармел дағындакы сынаг

Кармел дағындакы сынаг

Онгәбиләли Исраил падшаһлығынын чохлу пис падшаһы олуб, анҹаг Әһәб ән бетәр падшаһлардан биридир. О, Баала ситајиш едән пис бир гадынла евләниб. Онун ады Изәбилдир. Әһәб вә Изәбил өлкәни бүт јувасына чевирир вә Јеһованын пејғәмбәрләрини өлдүрүрләр. Бәс Јеһова нә едир? О, Әһәбә хәбәр чатдырмасы үчүн Илјас пејғәмбәри ҝөндәрир.

Илјас пејғәмбәр Әһәб падшаһа дејир ки, пислик етдији үчүн Исраилә јағыш јағмајаҹаг. Белә дә олур. Үч илдән чох торпаг бәһрә вермир вә халг аҹлыг чәкир. Јеһова јенә Илјасы Әһәбин јанына ҝөндәрир. Падшаһ дејир: «Сән баша бәласан! Бүтүн бунлар сәнин ишиндир». Илјас ҹаваб верир: «Гураглығын сәбәбкары мән дејиләм. Сән Баала ситајиш едирсән. Ҝәл јохлајаг ҝөрәк бүтүн бунлар кимә ҝөрәдир. Халгы вә Баал пејғәмбәрләрини Кармел дағына топла».

Халг даға топланыр. Илјас дејир: «Гәрар верин. Әҝәр Јеһова һәгиги Аллаһдырса, Она ибадәт един. Јох, әҝәр Баал аллаһдырса, онда она ибадәт един. Сизә мејдан охујурам. Баалын 450 пејғәмбәри гурбанларыны һазырлајыб, аллаһларыны чағырсынлар, мән дә гурбанымы һазырлајыб Јеһованы чағыраҹағам. Һансы одла ҹаваб версә, демәли, һәгиги Аллаһ одур». Халг разылашыр.

Баал пејғәмбәрләри гурбанларыны тәгдим едиб, бүтүн ҝүнү аллаһларыны чағырырлар: «Еј Баал, бизә ҹаваб вер!» Баалын ҹаваб вермәдијини ҝөрүб Илјас онлары әлә салыр. О дејир: «Бәркдән чағырын. Бәлкә јатыр, дурғузмаг лазымдыр». Ахшам олур вә Баал пејғәмбәрләри һәлә дә чағырырлар. Анҹаг һәлә дә онлара ҹаваб верән јохдур.

Илјас гурбаныны гурбанҝаһа гојуб, гурбанҝаһы су илә долдурур. Сонра исә дуа едир: «Еј Јеһова, гој халг ҝөрсүн ки, Сән һәгиги Аллаһсан». Јеһова дәрһал гурбаны јандырмаг үчүн ҝөјдән од ҝөндәрир. Халг бир ағыздан  гышгырыр: «Јеһова һәгиги Аллаһдыр!» Илјас дејир: «Баал пејғәмбәрләриндән һеч ким сағ галмамалыдыр!» Һәмин ҝүн 450 Баал пејғәмбәри өлдүрүлүр.

Дәнизин үстүндән кичик булуд галханда Илјас Әһәбә дејир: «Лејсан јахынлашыр. Арабана миниб евә ҝет». Ҝөјү гара булудлар өртүр, күләк әсир, ҝүҹлү јағыш јағмаға башлајыр. Беләҹә, гураглыг сона чатыр. Әһәб ҹәлд арабасына минир. Јеһованын көмәклији илә Илјас арабадан даһа сүрәтлә гачыр! Бәс бундан сонра Илјасын һеч бир чәтинлији олмур? Ҝәл бахаг.

«Гој инсанлар билсин ки, ады Јеһова олан Сән, дүнјада тәк Сән уҹасан» (Зәбур 83:18)