Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 1

Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды

Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды

Бизи Јеһова Аллаһ јарадыб. О, бизим ҝөрдүјүмүз вә ҝөрмәдијимиз һәр шеји јарадыб. Ҝөрдүјүмүз шејләри јаратмаздан әввәл, Јеһова чохлу мәләкләр јаратмышды. Билирсән, мәләкләр кимләрдир? Онлар Јеһованын Өз бәнзәриндә јаратдығы варлыглардыр. Аллаһы ҝөрә билмәдијимиз кими, онлары да ҝөрә билмирик. Јеһова илк јаратдығы мәләји Өзүнә көмәкчи сечмишди. Һәмин мәләк Јеһоваја улдузлары, планетләри вә диҝәр шејләри јаратмагда көмәк етмишди. Бу планетләрдән бири бизим ҝөзәл евимиз олан Јер күрәсидир.

Сонра Јеһова инсанларын вә һејванларын јашаја билмәси үчүн јер үзүндә шәраит гурду. О, Јер күрәсини ишыгландырмаг үчүн Ҝүнәши јаратды. Аллаһ һәмчинин дағлары, океанлары вә чајлары јаратды.

Бәс сонра нә олду? Јеһова Аллаһ деди: «Инди Мән отлары, биткиләри вә ағаҹлары јарадаҹағам». Јердә нөвбәнөв мејвәләр, тәрәвәзләр вә ҝүлләр битди. Сонра Јеһова һејванлары — ҝөјдә учан, суда үзән, јердә сүрүнән һејванлары јаратды. О, довшан кими балаҹа вә фил кими бөјүк һејванлар јаратды. Сән ән чох һансы һејваны хошлајырсан?

Сонра Јеһова Аллаһ јаратдығы илк мәләјә деди: «Ҝәл инсан јарадаг». Инсанлар һејванлардан фәргләнмәли иди. Онларын данышмаг, ҝүлмәк вә дуа етмәк баҹарығы олмалы иди. Онлар  тәбиәти горумалы вә һејванларын гајғысына галмалы идиләр. Билирсән, илк инсан ким олуб? Ҝәл өјрәнәк.

«Башланғыҹда Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды» (Јарадылыш 1:1)