Иса Мәсиһин һәвариләрә ҝөрүнмәсиндән бир мүддәт сонра Бутрус Ҹәлилә дәнизиндә балыг тутмаға ҝедир. Томас, Јагуб, Јәһја вә диҝәр шаҝирдләр онунла бирҝә ҝедир. Бүтүн ҝеҹәни балыг тутмаг үчүн әлләширләр, амма һеч нә тута билмирләр.

Сәһәр тездән онлар бир нәфәрин саһилдә дурдуғуну ҝөрүрләр. Һәмин адам саһилдән онлара сәсләнир: «Балыг тута билмисиниз?» Онлар ҹаваб верирләр: «Хејр!» Һәмин адам исә дејир: «Тору гајығын сағ тәрәфиндән атын». Онлар тору гајығын сағ тәрәфиндән атырлар. Тор о гәдәр балыгла долур ки, тору дартыб чыхара билмирләр. Јәһја елә һәмин ан онун Иса олдуғуну баша дүшүб дејир: «Бу, Ағадыр!» Бутрус ҹәлд суја тулланыб саһилә тәрәф үзүр. О бириләр исә гајыгла саһилә чыхырлар.

Онлар саһилә чатанда тонгалда чөрәк вә балығын бишдијини ҝөрүрләр. Иса онлара сөјләјир ки, тутдуглары балыгдан бир нечәсини ҝәтирсинләр. Сонра исә дејир: «Ҝәлин јемәк јејин».

 Онлар јемәкләрини јејиб гуртарандан сонра Иса Бутрусдан сорушур: «Мәни чох истәјирсән, јохса балыгчылығы?» Бутрус ҹаваб верир: «Аға, јахшы билирсән ки, сәни чох истәјирәм». Иса дејир: «Онда гузуларымы бәслә». Иса јенә сорушур: «Бутрус, мәни чох истәјирсән?» Бутрус ҹаваб верир: «Аға, билирсән ки, сәни чох истәјирәм». Иса дејир: «Гузуларымы отар». Иса үчүнҹү дәфә сорушанда Бутрус пис олур. О дејир: «Аға, сән һәр шеји билирсән. Сән јахшы билирсән ки, сәни чох истәјирәм». Онда Иса дејир: «Гузуларымы бәслә». Сонра о, Бутруса дејир: «Бундан сонра да ардымҹа ҝәл».

«Иса онлара деди: “Ардымҹа ҝәлин. Бундан сонра балыг јох, инсан тутаҹагсыныз”. Онлар дәрһал торларыны атыб онун ардынҹа ҝетдиләр» (Мәтта 4:19, 20)