Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Xlll һиссә

Xlll һиссә

Иса Мәсиһ јер үзүнә гејри-камил инсанлар үчүн һәјатыны гурбан вермәјә ҝәлмишди. О өлсә белә, дүнјаја галиб ҝәлди. Јеһова Өз Оғлуна гаршы сәдагәтли иди. Буна ҝөрә дә ону дирилтди. Өләнә гәдәр Иса Мәсиһ тәвазөкарлыгла башгаларына хидмәт едир вә инсанлар сәһвләр едәндә онлары бағышлајырды. Дириләндән сонра о, шаҝирдләринә ҝөрүнүр вә онлара вердији ваҹиб тапшырығы, јәни тәблиғ етмәк тапшырығыны неҹә јеринә јетирмәји өјрәдир. Валидејнләр, ушағыныза баша салын ки, бу ҝүн биз дә тәблиғ ишиндә иштирак едирик.

БУ БӨЛМӘДӘ

ДӘРС 87

Ағанын шам јемәји

Иса Мәсиһ сонунҹу шам јемәјиндә һәвариләринә ваҹиб ҝөстәришләр верди.

ДӘРС 88

Иса Мәсиһи тутурлар

Јәһуда Искәрјут Иса Мәсиһи тутмаг үчүн әлләриндә гылынҹ вә дәјәнәк олан адамларла ҝәлир.

ДӘРС 89

Бутрус Иса Мәсиһи даныр

Гајафанын евинин һәјәтиндә нә баш верир? Бәс евин ичиндә Иса илә нә баш верир?

ДӘРС 90

Иса Мәсиһ Голготада өлүр

Пилат нәјә ҝөрә Исанын өлдүрүлмәсини әмр едир?

ДӘРС 91

Иса Мәсиһ дирилир

Иса Мәсиһин өлүмүндән сонракы ҝүнләрдә һансы мөһтәшәм һадисәләр баш верир?

ДӘРС 92

Иса Мәсиһ балыгчылара ҝөрүнүр

О шаҝирдләрин диггәтини чәкмәк үчүн нә едир?

ДӘРС 93

Иса Мәсиһ ҝөјә гајыдыр

Иса Мәсиһ ҝөјә гајытмаздан әввәл шаҝирдләринә чох ваҹиб әмр верир.