Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 26

Он ики кәшфијјатчы

Он ики кәшфијјатчы

Исраиллиләр Сина дағыны тәрк едиб Фәран сәһрасындан Гәдис әразисинә ҝедирләр. Орада Јеһова Аллаһ Муса пејғәмбәрә дејир: «Исраиллиләрә вәд етдијим Кәнан торпағыны ҝөздән кечирмәк үчүн ораја һәр гәбиләдән бир нәфәр олмаг шәртилә 12 нәфәр ҝөндәр». Муса 12 нәфәр сечиб онлара дејир: «Кәнан дијарына ҝедин вә орада јетишән мејвәләрдән ҝәтирин. Бахын ҝөрүн оранын ҹамааты зәифдир, јохса ҝүҹлү, чадырларда јашајырлар, јохса евләрдә». Араларында Јушәнин вә Калибин олдуғу 12 кәшфијјатчы Кәнана јола дүшүр.

40 ҝүндән сонра кәшфијјатчылар әлләриндә гара әнҹир, нар вә үзүм ҝери гајыдырлар. Онлар билдирирләр ки, «ора чох ҝөзәл јердир, анҹаг халгы чох ҝүҹлүдүр, шәһәр дә һүндүр диварларла әһатә олунуб». Сонра Калиб дејир: «Биз онлара галиб ҝәлә биләрик. Ҝәлин вахт итирмәјәк, елә инди дураг ҝедәк». Билирсән, Калиб нијә белә дејир? Чүнки о вә Јушә Јеһоваја ҝүвәнирләр. Анҹаг диҝәр он кәшфијјатчы етираз едир: «Јох! Оранын халгы нәһәнҝләрдир».

Исраиллиләр ора ҝетмәјә үрәк етмирләр. Онлар дејинмәјә башлајыб, бир-бириләринә дејирләр: «Ҝәлин өзүмүзә башга башчы сечиб, Мисирә гајыдаг. Нијә ораја ҝедиб өләк?» Јушә илә Калиб исә  дејирләр: «Јеһованын сөзүндән чыхмајын. Ҹәсур олун. Јеһова бизи горујаҹаг». Анҹаг исраиллиләр онлара гулаг асмырлар. Һәтта онлар Јушә илә Калиби өлдүрмәк истәјирләр!

Бәс Јеһова Аллаһ нә едир? О, Мусаја дејир: «Исраиллиләр үчүн бу гәдәр шеј етмәјимә бахмајараг, јенә дә мәнә гулаг асмырлар. Она ҝөрә дә 40 ил сәһрада јашајыб, орада өләҹәкләр. Јалныз онларын ушаглары вә Јушә илә Калиб вәд етдијим торпагда јашајаҹаглар».

«Нијә горхдунуз, еј аз иманлылар?» (Мәтта 8:26)