Иса Мәсиһ вә шаҝирдләри Гидрон вадисиндән кечиб Зејтун дағына ҝедирләр. Ҝеҹә јарысыны кечиб, бүтөв ај чыхыб. Онлар Ҝетсемани бағына чатанда Иса Мәсиһ һәвариләринә дејир: «Бурада дурун, ојаг галын». Сонра о, бир аз ирәли, бағын ичинә доғру ҝедиб, диз чөкүр вә ҝүҹлү тәлаш ичиндә Јеһова Аллаһа белә дуа едир: «Гој Сән истәјән кими олсун». Сонра Јеһова Аллаһ мәләјини ҝөндәрир ки, Исаја үрәк-дирәк версин. Иса һәвариләрин јанына гајыданда үчүнүн дә јатдығыны ҝөрүр. Онлара дејир: «Ојанын! Јатмаг вахты дејил! Артыг вахт јетишди, инди мән дүшмәнләрин әлинә вериләҹәјәм».

Чох кечмәмиш Јәһуда Искәрјут әлләриндә гылынҹ вә дәјәнәк олан чохлу адамла ора ҝәлир. О, Исанын һарада олдуғуну јахшы билир, чүнки онлар бирликдә бу баға чох ҝәлмишдиләр. Јәһуда әсҝәрләрә демишди ки, Исанын ким олдуғуну онлара ишарә едәҹәк. О, Исанын јанына ҝәлиб: «Салам, мүәллим», — дејиб ону өпүр. Иса исә она дејир: «Јәһуда, мәни бир өпүшләми сатырсан?»

Иса Мәсиһ габаға чыхыб һәмин адамлардан сорушур: «Кими ахтарырсыныз?» Онлар дејирләр: «Нәсрани Исаны». Иса Мәсиһ ҹаваб верир: «О мәнәм». Буну ешидәндә онлар ҝери чәкилиб јерә јыхылырлар. Иса Мәсиһ јенә онлардан сорушур: «Кими ахтарырсыныз?» Онлар јенә дејирләр: «Нәсрани Исаны». Онда Иса онлара ҹаваб верир: «Ахы сизә дедим ки, мәнәм. Бу адамлары бурахын ҝетсинләр».

Бутрус вәзијјәтин нә јердә олдуғуну баша дүшәндә гылынҹыны чыхарыб баш каһинин нөкәри Мәлкин гулағыны кәсир. Амма Иса Мәсиһ онун гулағына тохунуб сағалдыр. Сонра исә Бутруса дејир: «Гылынҹыны јеринә гој. Гылынҹла дөјүшән гылынҹла өлдүрүләҹәк».  Әсҝәрләр Исаны тутуб әл-голуну бағлајырлар. Бу заман һәвариләр орадан гачырлар. Онлар ону бөјүк каһин Һәннанын јанына апарырлар. Һәнна Исаны сорғу-суал едәндән сонра ону баш каһин Гајафанын евинә ҝөндәрир. Бәс һәвариләрин ахыры неҹә олур?

«Дүнјада чох әзијјәтлә үзләшәҹәксиниз, анҹаг ҹәсарәтли олун! Мән дүнјаја галиб ҝәлдим» (Јәһја 16:33)